Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - виховання у майбутнього фахівця математичної освіти, яка дозволить йому доводити розв’язування математичних моделей до числа, використовуючи обчислювальну техніку з сучасними математичними пакетами. Велика увага приділяється сучасним технологіям проведення наукових розрахунків із використанням програмного пакету MatLab. Побічна користь від вивчення дисципліни в тому, що вона удосконалює загальну культуру мислення, виховує точність аргументації, що в свою чергу дає велику економію при розв’язуванні конкретних прикладних задач

Завдання дисципліни 

-навчити студентів самостійно проводити розрахунки, рішення складних математичних задач , оптимізацію та обробку експериментальних даних, застосування графічних засобів у середовищи математичного процесору MatLab;

-ознайомити з основними методами розв’язування систем лінійних та нелінійних рівнянь, методами наближення функцій, методами чисельного диференціювання та інтегрування, чисельними та чисельно-аналітичними методами розв’язування задач Коші та крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь;

-отримання навичок алгоритмічного мислення та формування аргументації при обранні чисельних методів розв’язання прикладних задач;

-вміння використовувати отриманні знання при розробці алгоритмів та складанні програм при вивчені усіх інженерних дисціплін за спеціальністю електричні апарати.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-методи і алгоритми обчислювальної математики;

-питання стійкості і коректності обчислювальних алгоритмів.

вміти: 

-самостійно складати алгоритми та програми для чисельного розв’язання задач, які розглядаються в даному курсі;

-проводити аналіз погрішності чисельного результату;

-виконувати постановку типових математичних задач і дослідження чисельних методів їх розв'язку.

 

Методичне забезпечення

1.   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Обчислювальна техніка та програмування за фахом” для студентів всіх форм навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка» (з можливістю подальшого навчання на спеціальностях 7.05070201, 8.05070201 “Електричні машини та апарати” та  7.05070207, 8.05070207 ”Електромеханічне обладнання  енергоємних виробництв”. Склали Бондаренко Л.О., Каплієнко О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ,2013.-86с.

2.   Методичні вказівки до вивчання курсу “Обчислювальна техніка та програмування за фахом” для студентів денної форми навчання  напряму  6.050702 «Електромеханіка» (з можливістю подальшого навчання на спеціальностях 7.05070201, 8.05070201 “Електричні машини та апарати” ) з англійською мовою навчання. Склали Бондаренко Л.О., Каплієнко О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ,2013.-90с.

3.   Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Обчислювальна техніка та програмування за фахом” частина 2 для студентів денної форми навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка» (з можливістю подальшого навчання на спеціальностях 7.05070201, 8.05070201 “Електричні машини та апарати” та  7.05070207, 8.05070207 ”Електромеханічне обладнання  енергоємних виробництв”. Склали Бондаренко Л.О., Каплієнко О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ,2012.-50с.

4.   Методичні вказівки до вивчання  курсу “Обчислювальна техніка та програмування за фахом” частина 2, виконання лабораторних та контрольної робіт для студентів заочної форми навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка» (з можливістю подальшого навчання на спеціальностях 7.05070201, 8.05070201 “Електричні машини та апарати” та  7.05070207, 8.05070207 ”Електромеханічне обладнання  енергоємних виробництв”. Склали Бондаренко Л.О., Каплієнко О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ,2012.-46с

5.   Методичні вказівки до лабораторних робіт та контрольної роботи з курсу “Обчислювальна техніка та програмування за фахом” для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.0507020 “Електричні машини та апарати”спеціалізація “Електричні апарати каф.”Електричні апарати”. Склали Бондаренко Л.О., Каплієнко О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ,2010.-58с.

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 5 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 2-й 2-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
100 год. 170 год.
Індивідуальні завдання: