Ви є тут

Головна

Прізвище: Ґудзь

Ім'я: Марина

По батькові:  Вікторівна 

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1454-4987

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):AAE-3553-2020

Обліковий запис науковця (Scopus):Ґудзь Марина

Обліковий запис науковця Google Scholar:Ґудзь Марина

 • Стипендіатка Програми ім.Лейна Кіркланда при підтримці Польсько-Американського Фонду Свободи та Польсько-Американської Комісії ім.Фулбрайта (Республіка Польща), спеціалізація “Муніципальний менеджмент”(2001-2002рр).
 • Президент Громадської організації «Асоціація «Європейський шлях» (2003-2017рр).Координатор по реалізації понад 30 міжнародних проектів.

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України 2012 р.
 • Почесна подяка міського голови м.Бердянськ 2014 р.
 • Почесна нагорода Медаль «За вагомий внесок у розвиток м.Бердянськ» 2015 р.
 • Почесна грамота ЗНТУ 2017 р.
 • Подяка НУ «Запорізька політехніка» 2023 р.
Освіта: вища
 • Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті, 2001, спеціальність - менеджмент організацій

Дисертації:

 • Докторська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: "Формування та реалізація стратегії ефективного використання потенціалу приморських курортно-рекреаційних територій", рік захисту – 2011, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк

Наукові інтереси:

 • Регіональний менеджмент
 • Глобальна економіка
 • Рекреаційна економіка
 • Управління персоналом

Дисципліни, які викладає:

 • Основи управління
 • Глобальна економіка
 • Економічна політика держави та регіонів
 • Організація праці менеджера

Основні наукові роботи (публікації):

Всього праць: 233, з них монографій – 16, навчальних посібників – 3, в т.ч. один з грифом МОНУ; наукових статей 89 в т.ч. публікації в наукометричних базах Scopus, Web of Science -2, у фахових виданнях -70, наукових публікації в закордонних виданнях-11, статей в інших виданнях-6; тез наукових доповідей-90

 • 1. Гудзь М.В. Теорія і практика діагностування використання потенціалу курортно-рекреаційних територій. с.427-442. Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : Монографія/за ред. О.І. Черняка, П.В.Захарченка. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2014. 458 с. 
 • 2. Гудзь М.В. Діагностика муніципального управління курортно-туристичним комплексом міста. с.102-113. Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій: Монографія/за ред. проф. М.В. Ґудзь. Бердянськ: БДПУ, 2014.- 397 
 • 3. Гудзь М.В. Підходи до реалізації стратегії розвитку рекреаційних регіонів. с.5-11.Можливості та розвиток сучасного туризму:світовий та національний досвід: Монографія/колектив авторів; за заг.ред.проф.В.М.Зайцевої;Запорізький національний технічний університет.– Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. 276 с. 
 • 4. Гудзь М.В. Інформаційно-технологічне забезпечення  управління клієнтами у туризмі. С.112-119.Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем :Монографія/за ред. О.І. Черняка, П.В.Захарченка. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015. 
 • 5. Гудзь М.В., Боярчук А.І. Наслідки глобалізації для української економіки. Економічні інновації. Зб. наук. праць. Вип.. 60. Кн.1. 2015. С.54-59. (Фахове видання)
 • 6. Гудзь М.В. Проблеми та перспективи розвитку регіональних кластерів в Україні. Ефективна економіка. 2015. № 2. URL:http://www.economy.nauka.ua (Фахове видання)
 • 7. Гудзь М.В. Передумови впровадження бюджетування в плановій діяльності рекреаційно-туристичного підприємства. Економічний форум. 2015.№ 3. С.141-152. (Фахове видання)
 • 8. Гудзь М.В., Ґудзь П.В. Визначення диспропорцій використання економічного потенціалу Запорізького регіону. Збірник наукових праць «Регіональна економіка». 2016.№  4. (26). С.52-60. (Фахове видання)
 • 9. Gudz M. Harmonizacja regionalnego rynku siły roboczej z ogólnoeuropejską polityką zatrudnienia. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» серія: «Економіка і підприємництво», 2016. № 4. С.189-197. (польською мовою). (Фахове видання)
 • 10. Гудзь М.В. Аналіз використання сучасних форм працевлаштування трудових ресурсів у регіоні. Науковий вісник Бердянського університету менеджменту та бізнесу. 2016. № 4. С.127-133. (Фахове видання)
 • 11. Гудзь М.В., Ґудзь П.В. Визначення сценаріїв виробництва Валового регіонального продукту. Економіка та право. 2016. № 2. С. 97-110. (Фахове видання)
 • 12. Gudz M., P.Michałek Czynniki kształtujące wzrost i rozwój gospodarczy w Polsce w latach 2006-2015. Економічні інновації. Збірник наукових праць. 2017. вип.64. C.77-81. (польською мовою) (Фахове видання)
 • 13. Гудзь М.В. Сучасний стан та форми використання трудових ресурсів регіону. С. 131-145. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: колективна Монографія / за заг. ред  М.В.Гудзь і А.В.Карпенка; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», - 2017.  – С.336.
 • 14. Гудзь М.В. Становлення та тенденції електронної комерції в контексті інноваційного розвитку. С.148-162.Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: колективна Монографія / за заг. ред  Гудзь М.В. і Карпенка А.В. Запоріжжя : «Просвіта». 2017. 
 • 15. Гудзь М.В. Українські реалії та перспективи формування та функціонування біржової та електронної торговлі.Ефективна економіка.-2017.-№ 10.- (Електронне видання ) – Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6093 (Фахове видання)
 • 16. Гудзь М.В., Васильєва О.О. Особливості електронної комерції в сфері туристичних послуг. Збірник наук. Праць Таврійського лержавного агротехнологічного унівенрситету  (Економічні науки). За ред. М.Ф. Кропивка. Мелітополь, 2017. № 3 (25). С.70-76. (Фахове видання)
 • 17. Гудзь М.В. Біржова торгівля: вітчизняний та іноземний досвід. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки).За ред. Л.В. Синяєвої. Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. № 3.С. 203-210. (Фахове видання)
 • 18.Gudz Maryna, Anastasiia Atalai. Ways to resolve the problem of staff turnover at industrial enterprises. European Journal оf Economics And Management. Volume 5. Issue 2. 2019. p.156-164. Чехія (Фахове видання в Чехії)
 • 19.Maryna Gudz, Petro Gudz. Inclusive development of the region’s economy: the challenges of globalization and the possibility of regionalization Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy. 2019. 12. s.93-100. Польща.  http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/roczniki-ekonomiczne-kpsw/roczniki-eko... (Зарубіжне видання в Польщі)
 • 20.Maryna Gudz, Petro Gudz. В2В clients' estimation of airports' complex service quality/ Zeszyty Naukowe Politechniki Poznanskie. Organizacja i Zarządzanie. 2019. №81. s.97-119. Польща (Зарубіжне видання в Польщі)
 • 21.Gudz M.V., Gudz P.V., Sydoruk I.S.,Kunaiev A.Yu. Financial component of estimation of efficiency of management of enterprise on basis of BSC. Збірник наукових праць Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 4, № 31 (2019) http://fkd.org.ua/article/view/190804 DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190804  (Web of Science)
 • 22.Ґудзь М.В. Ґудзь П.В. Публічне адміністрування регіональним і локальним туристичним розвитком на основі узгодження інтересів учасників ринку Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: Монографія / За ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: вид-во Луцький національний технічний університет, 2020. 256 с. с.112-136.
 • 23.Gudz M., Gudz P., Vdovichena O., Tkalenko O. (2020) Scientific Approaches for Planning the Architecture for Urban Economic Space. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-42939-3_57 DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_57  (Scopus)
 • 24.Gudz, Maryna V., Kryvovyazyuk, Igor V., Kovalska, Liubov L., Gudz, Petro V., Kaminska, Iryna M. Manage business effectively: analysis and forecasting MNC market opportunities. Revista Espacios. Vol. 41 (29) 2020. Art. 7 р. 94-106. ISSN: 0798-1015. https://www.revistaespacios.com/ Венесуела (Зарубіжне видання у Венесуелі)
 • 25.Gudz Maryna, Gudz Petro. Rebranding of industrial region: theory and provison instruments. European Journal of Management and Social Science. 2020. № 1. р. 38-45. Польща. (Зарубіжне видання в Польщі)

Участь у конференціях:

 • 1. Гудзь М.В. Моніторинг результативності реалізації стратегії ефективного використання потенціалу  курортно-рекреаційної території. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : [ матер. ХУ Міжнар. наук.- практ. конф. 26-27 трав. 2010 р, м. Луцьк / відп. ред. Л.Г.Ліпич].Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки, 2010. С.355-357.
 • 2. Гудзь М.В. Економічні мотиви переділу власності майна та земель вітчизняних курортів. Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій : [Матер. допов. учасн. Всеукр. наук.-практ конф. 31.05-02.06. 2012 р., м. Бердянськ/ Відпов. ред. Ґудзь М.В.].  Бердянськ : БДПУ, 2011. 379 с. С.293-297
 • 3. Гудзь М.В. Маркетингові засоби моніторингу результативності реалізації стратегії використання потенціалу курортно-рекреаційного регіону. С.117-119. Сучасні маркетингові технології в економіці та управління: тези доповідей учасників Міжвузівської науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 р.,Запоріжжя / відпов.ред. П.В. Ґудзь. Запоріжжя:ЗНТУ,2013. 130 с. 
 • 4. Гудзь М.В. Форми і способи  реалізації муніципального менеджменту у туристично-рекреаційній сфері. Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства. С.63-69.П’яті регіональні та муніципальні слухання. Наук.-практ. конф. з міжнарод. участю 17-18 жовтня 2013 р., смт Форос. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 
 • 5. Гудзь М.В. Проблеми та перспективи розвитку регіонального туризму. С.156-158.Можливості та розвиток сучасного туризму:світовий та національний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2014 року / колектив авторів; за заг.ред.проф.В.М.Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. С.376.
 • 6. Gudz M., Michałek P. Polityka gospodarcza w Polsce. Сучасні стратегії регіонального розвитку Українського Причорномор’я: виклики та рішення: Матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції. Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2017. 129 с. (польською мовою). 
 • 7. Гудзь М.В. Розвиток людського капіталу як стратегія економічного зростання України. С. 1765-1767.Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). 
 • 8. Гудзь М.В. Місце і роль генерального плану в розвитку міста. С.137-139.Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет.  Запоріжжя : «Просвіта», 2017. Т. 2. 
 • 9. Гудзь М.В., Пашетнєва С.Г. Перспективи застосування електронних грошей в Україні. с.130-135.Соціальні трансформації у кризовий період: матер.Наук.-практ. конф. Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017.
 • 10. Гудзь М.В., Гудзь П.В. Критерії та ознаки іміджу Запорізької області  С.218-221. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р.  Чернівці : ПВКФ «Технодрук», 2018.  287 с. Чернівці (Україна) м. Cучава (Румунія).
 • 11. Гудзь М.В., Коучинг у системі управління персоналом. Полєжаєва К.В.Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 • 12. Гудзь М.В. Гримаси сучасного економічного зростання.Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. 
 • 13. Гудзь М.В. Аутстафінг як креативний інструмент в управлінні персоналом. Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 • 14. Гудзь М.В. Сучасні імперативи трудової міграції в Україні. Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2019 р.) / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. 485с.
 • 15. Гудзь М.В. Нові форми розвитку економіки в регіоні. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року, м. Кропивницький. Ексклюзив-Систем. С.42-44. 2019. 171 с.
 • 16. Гудзь М.В. Проблема розв’язання соціально-культурних впливів глобалізації. c.45-47. Розвиток підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. 213 с. URL: http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3937-2019-05-13-1k.html
 • 17. Gudz M.,Dominika Szczepańska, Gudz P., Podatkowe administrowanie działalności godpodarczej przez osoby fizyczne: regionalne aspekty с.91-93 Світові тенденції розвитку зеленої економіки: регіональні аспекти і межі зростання/ ХІ Міжнарод. науково-практична конф. ( смт. Залізний Порт Херсонської обл. 12-13 вересня 2019 р.)
 • 18. Ґудзь М. В., Ґудзь П. В., Адміністрування розвитком міст на основі платформи SMART- CITY Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт.диск (CD-ROM).
 • 19. Гудзь М.В., Гудзь П.В. Цифрова економіка в парадигмі відтворення. c.56-58. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 квітня 2020 р., м. Кропивницький).  Кропивницький: ЦУНТУ. 2020. 216 с.
 • 20. Гудзь М.В., Гудзь П.В. Адміністрування органами місцевого самоврядування малого і мікробізнесу в умовах пандемії Covid-19: польський досвід. с.457-459. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. 557 с.

Рік початку діяльності в університеті: 2013.

Мови спілкування: українська, польська, англійська.

Контакти:

адреса:  вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет):  487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: gydzmarina@yahoo.comgudzmarina1@gmail.com
URL: http://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=441