Ви є тут

Головна

Прізвище: Василичев  

Ім'я: Денис

По батькові: Вікторович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-5057-7575

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus):

Обліковий запис науковця Google Scholar:Василичев Денис

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, 1999:
  - спеціальність за дипломом – «Механічне обладнання металургійних заводів», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»;
  - спеціальність за дипломом – «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «економіст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами»: «Удосконалення методів управління оборотними коштами підприємств», рік захисту – 2005, «Криворізький технічний університет»

Наукові інтереси:

 • Інноваційна активність персоналу
 • Кадровий аудит і консалтинг 

Дисципліни, які викладає:

 • Економікапраці і соціально-трудові відносини
 • Менеджмент продуктивності
 • Планування комерційної діяльності
 • Фінансовий ринок
 • Управління ризиками та страхування
 

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 124, з них монографій – 9, навчальних посібників – 4.

 • 1. Основы бизнеса: Учебное пособие / Бабич О.Б., Беличенко А.Г., Василичев Д.В. и др.; под ред. проф. С.Я. Салыги. Запорожье: Изд-во ЗГИА, 2003. 525 с. (Гриф МОНУ, лист № 14/18.2-1296 від 17.07.2003 р.)
 • 2. Салыга, С.Я. Управление эффективностью работы хозяйствующих субъектов: Монография / С.Я. Салыга, Г.А. Костанян, Д.В. Василичев. Запорожье: ЧПКФ «Павел», 2001. 264 с.
 • 3. Василичев, Д.В. Управление инфляционной средой предприятия / Д.В. Василичев // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 19. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. С. 151-156.
 • 4. Василичев, Д.В. Формирование показателей эффективности использования оборотного капитала предприятия / Д.В. Василичев // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 76. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. С. 74-78.
 • 5. Василичев, Д.В. Розробка моделі взаємозв’язку основного та оборотного капіталу / Д.В. Василичев, С.Я. Салыга // Економічний вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ: НГУ, 2003. №2. С. 52-60.
 • 6. Василичев, Д.В. Эффективность использования оборотных средств предприятий: Монография / / С.Я. Салыга, В.Я Нусинов, Г.А. Семенов и др. Кривой рог: Издательский дом, 2007. 432 с. (Рекомендовано рішенням вченої ради КТУ, протокол № 7 від 03.04.2007 р.)
 • 7. Василичев, Д.В. Управление финансами в условиях инфляции / Д.В. Василичев, О.Є. Сидорова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗДІА. 2005. №20. С.212-220.
 • 8. Василичев, Д.В. Ключові аспекти реформування спрощеної системи оподаткування в Україні / Д.В. Василичев // Економічний простір: Збірник наукових праць. - №20/2. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. 295 с. С.137-144. 
 • 9. Василичев, Д.В. Регулювання питань оплати праці: взаємодія держави та приватного сектору / Д.В. Василичев // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб.науч.тр. – Вып.2 т.1 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; редкол.: И.П. Булеєв (отв.ред.) и др. Донецк, 2009. 312 с. С.65-72.
 • 10. Василичев, Д.В. Менеджмент продуктивності: Навчальний посібник / А.Г.Бабенко, Д.В. Василичев, О.В Болдуєва, Г.Ф.Трифонов // Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2010. 162 с. (Гриф МОНУ, лист № 1/11-6638 від 20.07.2010 р.)
 • 11. Василичев, Д.В. Моделювання соціально-трудових відносин з приводу винагороди за працю / Д.В. Василичев // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб.науч.тр. – Вып.3 т.3 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; редкол.: И.П. Булеєв (отв.ред.) и др. Донецк, 2010. 442 с. С.352-360.
 • 12. Василичев, Д.В. Удосконалення організації управління регіональним ринком праці / Д.В. Василичев, Г.Ф. Трифонов, О.Г. Капліна // Соціально-трудові відносини : теорія та практика : зб. наук. праць / голова ред.кол. А.М. Колот. 2011. №2. 144 с. С. 74-78.
 • 13. Василичев, Д.В. Дослідження факторів, що впливають на трудомісткість продукції / Д.В. Василичев, С.М. Цвілий // Стратегія і механізми регіонального промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах виклику глобалізації : збірник наукових праць. – Т.3 / НАН України. Інститут економіки промисловості. Донецьк, 2011. 656 с. С.448 – 458.
 • 14. Василичев, Д.В. Удосконалення процесу побудови системи оплати праці на підприємствах / Д.В. Василичев // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. Вип. 1, Т.2. 302 с. С. 191-196. 
 • 15. Управління персоналом та економіка праці. Комплексний державний іспит : навчальний посібник (для студ.вищ.навч. закл.); за заг.ред.проф. В.О. Толока. Запоріжжя: ТОВ «Ліпс» ЛТД, 2012. 376 с. (Гриф МОНмолодьспорт України. Лист № 1/11-1324 від 01.02.2012 р.)
 • 16. Василичев, Д.В. Формування інноваційного розвитку персоналу підприємства / Д.В. Василичев // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. Вип. 1, Т.1. 392 с. С. 168-175. 
 • 17. Василичев, Д.В. Формування показників гнучкості інноваційного розвитку персоналу на підприємствах / Д.В. Василичев, А.В. Карпенко // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Крапивка. Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. №2(22), том 3. 364 с. С. 53-63. 
 • 18. Василичев, Д.В. Удосконалення методів оцінки інноваційної складової кадрової політики підприємств / Д.В. Василичев // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. Вип. 1(10), Т.2. 312 с. С. 173-179. 
 • 19. Василичев, Д.В. Організація процесу адаптації персоналу на підприємстві / Д.В. Василичев, В.А. Мирошниченко // Економіка і організація управління: збірник наукових праць ДонНУ. – Випуск №3(19) – 4(20). – 2014. Винниця: ДонНУ, 2014. 310 с. С. 46-53. 
 • 20. Vasilichev D. Selection and adaptation of innovatively active personnel. Cadre safety of the innovative enterprise // Innovative entepreneurship: textbook / A. Sokolov, A. Karpenko, E. Vasilieva, D. Vasylychev ; «ICo-op» ; Edited by Olga Savchenko. Kharkiv : LL «Planeta-print Ltd», 2016. 200 p.: рр. 37-58.
 • 21. Василичев, Д.В. HR-менеджмент на інноваційних підприємствах : навчальний посібник / А.В. Соколов, А.В. Карпенко, О.О.Васильєва, Д.В. Василичев. Запоріжжя: Дике поле, 2016. 104 с.
 • 22. Василичев, Д.В. Організаційний механізм процесу адаптації інноваційно-активного персоналу в сучасних умовах / Д.В. Василичев // Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів : колективна монографія / за заг.ред. М.В. Гудзь, А.В. Карпенка ; ЗНТУ. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. 336 с. С. 263-277.
 • 23. Василичев, Д.В. Методичні підходи до планування бізнес-процесів в електронній комерції / Д.В. Василичев // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету «Економічні науки». 2018. №33. С.29-34. 
 • 24. Vasylychev, D. V.Improvement of the qualification of service staff in crisis conditions of business transformation / S. Tsviliy, D. Vasylychev, D. Gurova // Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ». Дніпро. 2020. №1(11)/20. С. 50-60. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2020-11-1-50-60
 • 25. Управління ризиками і страхування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та митних процедур. Трансформація та розвиток митної справи в умовах нової економіки: колективна монографія / За заг. ред. А. В. Карпенка і М. В. Гудзь. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. С. 70-94.

Участь у конференціях:

 • 1. Василичев, Д.В. Обоснование необходимости внедрения на предприятии подсистемы управления оборотным капиталом / Д.В. Василичев // Всеукраинская научно-практическая конференция «Информационные технологии в экономике и предпринимательстве: проблемы науки, практики и образования» (20-23 мая 2002 г.). Сборник научных тру-дов. – Донецк: ДонНУ, 2002. – С. 305-308.
 • 2. Василичев, Д.В. Проблеми і перспективи спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні / Д.В. Василичев // ХІІІ Науково-технічна конференція студентів, магістрів, аспірантів та викладачів ЗДІА. Тези доповідей. Частина V. «Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах». Запоріжжя: ЗДІА, 2008 р., 258 с. С. 7-8.
 • 3. Василичев, Д.В. Інноваційні технології управління сучасним відділом маркетингу / Д.В. Василичев, С.М. Цвілий // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 грудня 2009 р. Том 2. Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2009. 124 с. С.35-36.
 • 4. Василичев, Д.В. Методичні аспекти удосконалення методів управління персоналом в державній установі / Д.В. Василичев, А.О Замотаєва // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід // Тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених і студентів. Тернопіль: ТНЕУ,  2009. С.351-352.
 • 5. Василичев, Д.В. Дослідження системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у державній службі України / Д.В. Василичев, Д.В. Стулень // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід // Тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених і студентів. Тернопіль: ТНЕУ,  2009. С.511-512.
 • 6. Василичев, Д.В. Психологічні аспекти формування механізму мотивації персоналу підприємства / Д.В. Василичев, С.В. Білик // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід // Тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених і студентів. Тернопіль: ТНЕУ,  2009. С.597-598.
 • 7. Василичев, Д.В. Організація процесу кадрового планування на підприємстві / Д.В. Василичев, Т.С. Ковальова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції, 25.11.11 р. Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2011. 142 с. С. 103-104.
 • 8. Василичев, Д.В. Актуальні питання управління продуктивністю праці на підприємстві / Д.В. Василичев, А.А. Маляренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції, 25.11.11 р. Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2011. 142 с. С. 106-107.
 • 9. Василичев, Д.В. Дослідження системи оплати праці на підприємствах міського електротранспорту / Д.В. Василичев, С.М. Цвілий // Розвиток науки у вік інформаційних технологій: збірник статей до Міжнародної конференції (28.09.2013) / Економічні науки. Київ: Центр наукових публікацій, 2013. 92 с. С. 9-13.
 • 10. Василичев, Д.В. Современная парадигма стратегии регионального развития Украины в условиях глобализации / Д.В. Василичев, С.М. Цвілий // Развитие экономических наук в ХХІ веке: теоретические и практические аспекты: сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых. Москва: АЦ «Экономика и финансы», 2013. 126 с. С. 53-57.
 • 11. Василичев, Д.В. Оцінка управлінського персоналу підприємства / Д.В. Василичев, Ю.С. Юрченко // Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (31.10.2013). Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 244 с. С. 194-195.
 • 12. Василичев, Д.В. Удосконалення системи матеріального стимулювання персоналу підприємств / Д.В. Василичев, К.В. Остах // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : Збірник матеріалів VІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 21.11.14 р. Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2014. 142 с. С. 113-114.
 • 13. Василичев, Д.В. Стан соціально-трудових відносин в Україні та шляхи їх реформування в умовах децентралізації влади / Д.В. Василичев // Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади : зб. матер. наук.-практ. круглого столу, м. Запоріжжя, 20.05.2016 р. / Класичний приватний університет ; за ред. О.В. Покатаєвої, А.Ю. Кучерової. Запоріжжя : КПУ, 2016. 108 с. С. 24-26.
 • 14. Василичев, Д.В. Сучасні підходи до оцінювання торгівельного персоналу в галузі інноваційного підприємництва / Д. Василичев, С.Торосян // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 березня 2017 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/a/kneu.edu.ua/file/d/0B-iMu6tnPaxyWnUwU3FsdUZPbj A/view?usp=sharing
 • 15. Василичев, Д.В. Актуальні проблеми організації оплати праці персоналу бюджетних установ в умовах трансформації суспільних відносин / Д.В. Василичев // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред.проф. В.М. Зайцевої ; ЗНТУ. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. Т. 2. 604 с. С. 74-76.
 • 16. Василичев, Д.В. Удосконалення системи оплати праці на підприємстві електротранспорту / Д.В. Василичев, І.С.Савенко // V Міжнародна науково-практичній заочній конференції «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика»; 24 листопада 2017 р. / за ред. В.М. Огаренка, О.В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя : КПУ, 2017. 908 c. С. 386-388.
 • 17. Василичев, Д.В. Дослідження  сучасного  стану  інноваційно-інтегрованих  структур в Україні на прикладі ринку ІТ-продукції / Д.В. Василичев // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування  інноваційно-орієнтова-ної моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня 2018  року, м. Кропивницький. –  Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. 293 с. – С.115-117.
 • 18. Василичев, Д.В. Використання інформаційних платформ для підвищення ефективності торгівлі ІТ-продукцією / Д.В. Василичев, В.Г.Василичева // Інформація та соціум: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / ред.кол.: О.М. Анісімова (голова), О.Є. Гомотюк та ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. 84 с. С.53-55.
 • 19. Василичев, Д.В. Оцінка платіжних систем, які доцільно використовувати в електронному бізнесі / Д.В. Василичев // Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та управління персоналом. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.  Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С.187-189.
 • 20. Василичев, Д.В. Прогнозування розвитку української ІТ-індустрії в умовах цифровізації / Д.В. Василичев // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. 288 с. С.60-64.
 

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (eltmentary),...

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: vasilichev@ukr.net
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=628