Ви є тут

Головна

Прізвище: Карпенко

Ім'я: Наталя

По батькові: Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9301-3649

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):IRZ-3572-2023

Обліковий запис науковця (Scopus):Карпенко Наталя

Обліковий запис науковця Google Scholar:Карпенко Наталя

Освіта: вища

 • Таврійська державна агротехнічна академія, 2001, спеціальність за дипломом – 7.050107 «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «економіст підприємства»
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2005, спеціальність за дипломом – 8.050105 «Банківська справа», кваліфікація за дипломом – «магістр з банківської справи»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 25.00.02 «механізми державного управління»: 
  «Державний антимонопольний контроль процесів економічної діяльності», рік захисту – 2011, «Академія муніципального управління» 

Наукові інтереси:

 • Державне управління та місцеве самоврядування
 • Лідерство та командне управління
 • Соціальна відповідальність
 • Фінансовий менеджмент та бухгалтерський облік

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна відповідальність
 • Управління командами
 • Аудит персоналу
 • Лідерство і командоутворення

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 95, з них монографій – 4, навчальних посібників – 1.

 • 1. Карпенко Н. М., Карпенко А. В., Вознюк А. О. Інноваційно-інвестиційний розвиток регіону. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2005. № 3. С. 86-93.
 • 2. Карпенко Н. М. Сутність та особливості формування конкурентних переваг підприємства. Інвестиції : практика та досвід. 2007. № 8. С. 14-17.
 • 3. Карпенко Н. М. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2007. № 1. С. 137-139.
 • 4. Карпенко Н. М. Аналіз державного антимонопольного регулювання концентрації в Україні. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2010. № 3. URL : http : // www.dy.nayka.com.ua.
 • 5. Карпенко Н. М. Аналіз концентрації, монополізму і ефекту масштабу для антимонопольного регулювання. Науковий вісник Академії муніципального управління : Серія «Управління» [зб. наук. пр.] / [За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. Вип. 2. Державне управління та місцеве самоврядування. К. : ВПЦ АМУ. 2010. С. 283-291.
 • 6. Карпенко Н. М. Антимонопольний контроль у державному управлінні. Інвестиції : практика та досвід. 2010. № 10. С. 81-84.
 • 7. Карпенко Н. М. Методичні підходи до антимонопольного контролю держави за процесами конкуренції та економічної концентрації. Інвестиції : практика та досвід. 2010. № 12. С. 84-88.
 • 8. Карпенко Н. М. Державний контроль діяльності природних монополій в Україні. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2011. №2. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_2/19.pdf.
 • 9. Карпенко Н. М. Інструменти оцінки конкурентного середовища та концентрації. Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». Вип. 4 (2). Мелітополь : КПУ, 2011. С. 51-58.
 • 10. Карпенко Н. М., Ніконова А. М. Соціальний захист населення : стан та основні проблеми. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. Мелітополь: Люкс, 2012. № 2 (18). Т.5. С. 181-188.
 • 11. Карпенко Н. М., Ніконова А. М. Дослідження молодіжного ринку праці. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. № 4 (20). С. 133-146.
 • 12. Карпенко Н. М. Аналіз антимонопольного законодавства в Україні. Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». Вип. 7 (1). Мелітополь : КПУ, 2014. С. 55-61.
 • 13. Карпенко Н. Н. Организация регионального мониторинга конкуренции в Украине. Наука и производство Урала: Межрегиональный сборник научных трудов. Новотроицк : НФ НИТУ «МИСиС». 2014. Вып. 10. С. 243-247.
 • 14. Карпенко Н. М., Василичев Д. В. Стан і передумови розвитку людського потенціалу в Запорізькому регіоні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. 2014. Вип. 8. С. 215-218.
 • 15. Карпенко Н. М., Карпенко А. В., Ждан В. М. Прогнозування рівня розвитку людського потенціалу Запорізького регіону. Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. 2014. Вип. 3 (45). С. 146-151.
 • 16. Карпенко Н. М., Карпенко А. В., Сеник О. І. Роль соціальної відповідальності в період розбудови економіки України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2015. № 5 (86). С. 24-30.
 • 17. Karpenko N. M., Karpenko A. V., Reisler S. S. Recruitment in Ukraine : aspects of national and regional development. Economics, management, law: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2015. P. 148-153.
 • 18. Карпенко Н. М. Управління трудовим потенціалом підприємства в сучасних умовах. Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development: збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». Вип. 8 (1). Мелітополь : КПУ, 2015. С. 134-144.
 • 19. Карпенко Н. М. Антимонопольна діяльність в Україні. Теорія та практика регіонального розвитку: колективна монографія / за заг. ред. К. Ф. Ковальчука, Л. М. Савчук. Дніпро : Герда. 2016. С. 160-168.
 • 20. Карпенко Н. М., Карпенко А. В. Вплив міжнародної трудової міграції на соціально-економічний стан України. Економіка, бізнес-адміністрування, право: Міжнародний науковий журнал Київського університету ринкових відносин. 
 • 21. Карпенко Н. М. Розвиток соціальної відповідальності: еволюція сутності і значення. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів : колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка ; Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. С. 51-66.
 • 22. Карпенко Н. М., Ямчук Г. М. Корпоративна соціальна відповідальність вітчизняних авіаперевізників. Економіка і суспільство: Електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 18. С. 654-659. URL : www.economyandsociety.in.ua
 • 23. Карпенко Н. М., Гурбик Ю. Ю. Механізм фінансового управління підприємством: теоретичний вимір. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. 2019. Вип. № 5 (73). Ч. 1. С. 87-93.
 • 24. Karpenko N., Karpenko A., Shudrik O. Development and Implementation of a Strategic Personnel Management System According to Goals Based on Key Performance Indicators. Management and Entrepreneurship: Trends of Development. Electronic Scientific Journal. Issue 2 (12) 2020 / Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. Електронне наукове видання. 2020. № 2 (12). С. 22-35. URL : https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/186/132.
 • 25. Кальченко С. В., Карпенко А. В., Попова Т. В., Карпенко Н. М. Інституційна синергія: навчальний посібник. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В. 2020. 320 с.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Карпенко Н. М., Карпенко А. В. Чинники конкурентоспроможності в банківській сфері. Дні науки: Зб. тез доп.: В 3 т. / Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 27-28 жовтня 2005; Ред. кол. В. М. Огаренко та ін. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. Т. 1. С. 52-53.
 • 2. Карпенко Н. Н. Формирование стратегии конкурентоспособности предприятия. Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины:  Материалы ІV Международной научно-практической конференции (Алушта, 4-6 октября 2007 г.). Симферополь, 2007. С. 128-129.
 • 3. Карпенко Н. М. Взаємозв’язок конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємств. Соціально-економічний розвиток України: європейський вибір : Зб. наук. праць учасників VIII Міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів : У 2 ч. / За заг. ред. А. А. Ткача. (Мелітополь, 17-18 травня 2008 р.). Мелітополь: МІДМУ «КПУ», 2008. Ч. 1. С. 115-117.
 • 4. Карпенко Н. М. Антимонопольний контроль процесів економічної діяльності. Розвиток економіки України на інноваційній основі: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. С. В. Кармана. Мелітополь : Мелітопольська міська типографія, 2012. С. 40-42.
 • 5. Карпенко Н. М. Формування системи мотивації персоналу в сучасних умовах. Наука. Майбутнє : досягнення та перспективи: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. (Енергодар, 16 травня 2014 р.) / за ред. В.М. Огаренко та ін. Запоріжжя : КПУ, 2014. С. 137-138.
 • 6. Карпенко Н. М., Рейслер С. С. Кадрові інновації: аспекти зарубіжної практики. Тиждень науки – 2015 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (Запоріжжя, 13-17 квіт. 2015 р.) В 4 т. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. Т. 4. С. 331-333.
 • 7. Карпенко Н., Карпенко А.  Розвиток соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Соціальна відповідальність: підприємство – регіон – країна: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Краматорськ, 25 груд. 2015 р.). Краматорськ, 2015. С. 70-73.
 • 8. Карпенко Н. М., Рейслер С. С. Безробіття в Україні: регіональні проблеми та напрями подолання. Economics, science, education: integration and synergy : Materials of International scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 Juanuary 2016) : in 3 V. V.1. K. : «Centre of education literature», 2016. P. 71.
 • 9. Карпенко Н. М., Карпенко А. В. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції в Україні. Сучасний стан розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України : матер. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 7 квіт. 2016 р.). Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького, 2016. С. 202-206.
 • 10. Карпенко Н. М. Створення системи соціального захисту населення в Україні. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.) : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. Т. 2. С. 226-228.
 • 11. Карпенко Н. М., Шудрик О. Ю. Формування ефективних управлінських команд як основа реалізації конкурентної стратегії підприємства. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18-19 травня 2017 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). С. 505-506.
 • 12. Карпенко Н. М., Сипченко Р. В. Тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. Монреаль: СPM «ASF», 2017. С. 237-241.
 • 13. Карпенко Н. М., Ямчук Г. М. Корпоративна соціальна відповідальність у системі управління персоналом підприємства. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 11 квітня 2018 року). Кропивницький: “Ексклюзив-Систем”, 2018. С. 205-206.
 • 14. Карпенко Н. М. Формування команди проекту. Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та управління персоналом : Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С. 204-207.
 • 15. Карпенко Н.М. Підходи до оцінки корпоративної соціальної відповідальності. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. С. 133-136.
 • 16. Карпенко Н. М., Поліщук С. С. Трансформація HR-технологій в умовах цифровізації. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки : проблеми, перспективи, міжнародний досвід : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квітня 2020 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Х. : ХДУХТ, 2020. 277 с. С. 42-44.
 • 17. Карпенко Н., Довбня К. Роль територіальних громад у формуванні добробуту населення країни. Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13 травня 2020 р. / Відп. ред. проф.. Л. Черчик ; Східноєвропейський національн. ун-т імені Лесі Українки. Луцьк, 2020. 470 с. С. 188-189.
 • 18. Карпенко А. В., Карпенко Н. М. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах сучасних викликів. Стійкий розвиток національної економіки : актуальні проблеми та механізми забезпечення : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 квітня 2020 р. ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2020. 424 с. С. 36-40.
 • 19. Карпенко Н. Н., Карпенко А. В. Культурно-ментальные особенности формирования человеческого капитала в Украине. Современные проблемы инновационного развития науки, образования и производства: материалы Международной научно-практической конференции (Андижон, Узбекистан, 13-15 мая 2020 р.) в 3 ч. Андижон : Андижанский машиностроительный институт, 2020. Ч. 1. С. 126-135.
 • 20. Карпенко Н. Н., Карпенко А. В. Роль человеческого капитала в экономическом росте. Бизнес. Образование. Экономика : Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, Республика Беларусь, 2 апреля 2020 г.) : сб. ст. В 2 ч. / редкол.: В. В. Манкевич (гл. ред.) [и др.]. Минск : Институт бизнеса БГУ, 2020. Ч. 1. С. 440-444.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2011.

Мови спілкування: українська, англійська (читає і перекладає без словника)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

аудиторія (кабінет): 487

тел.: +380(61)769-84-54

e-mail: natalyakarpenko@i.ua

URL: http://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=1097