Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Програмування та агоритмічні мови" є отримання студентом базових знань та практичних навичок з основ сучасної технології створення програмних продуктів на базі сучасних ідей і принципів. Такі знання можуть бути використані для побудови програм аналізу складних систем, а також у розробках як системного, так і прикладного програмного забезпечення ЕОМ з урахуванням сучасних вимог у відношенні до надійності, якості інтерфейсу та ефективності програмних продуктів, які створюються.Отримані знання та практичні навички мають служити базою для опанування у подальшому нових майбутніх систем програмування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні ідеї та поняття сучасного програмування при розробках складних програм;
  • мову програмування С++;
  • принципи побудови новітніх візуальних середовищ для розробки програм із застосуванням засобів візуального програмування;

вміти:

  • виконати програмну реалізацію наданого алгоритму, проектування, розробку чи доробку програмного продукту проблемного або системного характеру із застосуванням ідей сучасного програмування, скласти програму мовою С/С++;
  • створити інтерфейс програми із застосуванням засобів візуального програмування;

Викладач дисципліни: Оникієнко Тетяна Михайлівна, ст.викладач кафедри Системного аналізу та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 10 Галузь знань: 12 "Інформаційні технології" нормативна
Спеціальність 124 "Системний аналіз";
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): бакалавр з системного аналізу Рік підготовки:
1-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 360 2-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 5 самостійної роботи студента – 5 Освітній ступень: Бакалавр з системного аналізу 32 год. 32 год.
Практичні
16 год. год.
Лабораторні
32 год. 32 год.
Самостійна робота
100год. 116 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: іспит,іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
15 15 20 15 15 20 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
20 20 20 20 20 100