Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій взагалі та аналітичних систем і систем Data Mining зокрема, вивчення теоретичних основ створення сховищ даних та OLAP-систем, а також набуття практичних навичок створення та ефективного використання сучасних систем підтримки прийняття рішень у різних галузях науки, виробництва та управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • методи і алгоритми, що використовуються в інтелектуальних інформаційних системах;
  • основні принципи побудови інтелектуальних інформаційних систем.

вміти:

  • самостійно складати алгоритми та програми для розв’язання задач, які розглядаються в даному курсі;
  • використовувати інформаційні системи для аналізу даних сучасними методами;
  • виконувати постановку типових задач інтелектуального аналізу даних і дослідження методів їх розв'язку.

Викладач дисципліни: Біла Наталія Іванівна, доцент кафедри Системного аналізу і обчислювальної математики.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки: 7.040303 – Системний аналіз і управління Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 216 9 9
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
 аудиторних – 4,
 самостійної роботи студента – 8;
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр 32 год. 10 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
32 год. 14 год.
Самостійна робота
134 год. 256 год.
Індивідуальні завдання: 18 год.
Вид контролю:  іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 50 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4