Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є виховання у майбутнього фахівця математичної освіти, яка дозволить йому доводити розв’язування математичних моделей до числа, використовуючи обчислювальну техніку з сучасними математичними пакетами. Побічна користь від вивчення дисципліни в тому, що вона удосконалює загальну культуру мислення, виховує точність аргументації, що в свою чергу дає велику економію при розв’язуванні конкретних прикладних задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  • знати:
  • методи і алгоритми обчислювальної математики;
  • питання стійкості і коректності обчислювальних алгоритмів.

вміти:

  • проводити аналіз погрішності чисельного результату; -
  • виконувати постановку типових математичних задач і дослідження чисельних методів їх розв'язку;
  • розробляти чисельні алгоритми розв'язку прикладних задач по обробці інформації й моделюванню об'єктів різної природниче - наукової природи.

Викладач дисципліни: Біла Наталія Іванівна, доцент кафедри Системного аналізу і обчислювальної математики.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 6 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 286 5,6 5,6
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
5-й семестр: аудиторних – 5,
 самостійної роботи студента – 3;
6-й семестр: аудиторних – 5,
 самостійної роботи студента – 4;
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 48 год. 10 год.
Практичні, семінарські
16  
Лабораторні
64 год. 14 год.
Самостійна робота
136 год. 256 год.
Індивідуальні завдання: 24 год.
Вид контролю: залік, іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Залік у 5-му семестрі

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 100
Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
5 5 8 8 10 10 10 10 8 8 8 10

Іспит у 6-му семестрі

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 50 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4