Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика” є виховання у майбутнього фахівця математичної освіти, яка дозволить йому створювати статистичні моделі при дослідженні реальних явищ. Побічна користь від вивчення дисципліни в тому, що вона доповнює детерміністській підхід інших розділів математики теоретико-імовірнисним аналізом проблеми, що в свою чергу дає велику економію при розв’язуванні конкретних прикладних задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

  • основні положення, прийоми, методи теорії ймовірностей та математичної статистики;
  • основні етапи статистичного дослідження і особливості використання статистичних критеріїв.

вміти:

  • дати математичний опис випадкового явища;
  • аналізувати складену математичну модель, з’ясувати зміст її параметрів;
  • давати кількісну та якісну оцінку досліджуваних явищ, виявляти їх закономірності, забезпечувати формування висновків.

Викладач дисципліни: Кривцун Олена Володимирівна, ст. викладач кафедри системного аналіза та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 3 3
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
 аудиторних – 2,
 самостійної роботи студента – 5;
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
60 год.  
Індивідуальні завдання:  1
Вид контролю: залік

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкове тестування Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 20 100
Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2
10 10 10 10 10 10 10 10