Ви є тут

Головна

Метою дисципліни - навчити студентів самостійно будувати програми середньої складності мовою С++ з використанням структурно-модульного та об’єктно-орієнтованого методу програмування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • принципи ООП, поняття класу та об’єкту;
  • основні синтаксичні конструкції мови С та С++;
  • найважливіші класи та функції стандартних бібліотек мови С та С++, що включає управління пам’яттю, файлами, консоллю, математичні обчислення.

вміти:

  • складати програми мовами С та С++;
  • застосовувати грамотний стиль програмування;
  • програмно реалізовувати поняття у вигляді класу, створювати об’єкти даного класу;
  • застосовувати принципи інкапсуляції, обмеження доступу та поліморфізму для побудови програми середньої складності.

Викладач дисципліни: Кривцун Олена Володимирівна, ст. викладач кафедри системного аналіза та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 4 4
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
 аудиторних – 2,
 самостійної роботи студента – 6;
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
98 год.  
Індивідуальні завдання:  КР
Вид контролю: залік

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкове тестування Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 20 100
Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2
10 10 10 10 10 10 10 10