Ви є тут

Головна

Метою дисципліни є розширення наявних та формування нових базових знань та методологічних поглядів студентів про різноманітність структур даних, області їх використання, по теоретичним і прикладним аспектам побудови алгоритмів та аналізу їх ефективності, їх оптимізації та програмної реалізації з урахуванням сучасних вимог у відношенні методів та рівня розв’язування задач за фахом.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні типи і структури даних;
  • базові алгоритми обробки структур даних;
  • методи проектування алгоритмів.

вміти:

  • визначати основні етапи повної побудови алгоритмів;
  • оцінювати складність алгоритмів;
  • організовувати структури даних;
  • визначати правильність алгоритму.

Викладач дисципліни: Кривцун Олена Володимирівна, ст. викладач кафедри системного аналіза та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 5 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз Рік підготовки:
4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 8 8
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
 аудиторних – 2,
 самостійної роботи студента – 6;
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 16 год. 10 ГОД
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
16 год. 6 ГОД
Самостійна робота
100 год.  
Індивідуальні завдання:  1
Вид контролю: залік

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкове тестування Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 20 100
Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8