Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни є виховання у майбутнього фахівця математичної освіти, яка дозволить йому використовувати набуті знання для побудови та дослідження математичних моделей, застосовувати здобуті навички в споріднених дисциплінах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття та теореми алгебри матриць;
 • теоретичні основи векторної алгебри; теорію лінійних об’єктів на площині та в просторі;
 • методи досліджень кривих та поверхонь другого порядку;
 • еорію лінійних просторів та лінійних операторів.

вміти:

 • кваліфіковано користуватись методами алгебри матриць;
 • досліджувати системи лінійних рівнянь;
 • використовувати методи розв’язку систем лінійних рівнянь;
 • володіти навичками роботи з комплексними числами;
 • застосовувати алгебру векторів для практичних задач;
 • досліджувати геометричні об’єкти засобами аналітичної геометрії;
 • користуватись апаратом теорії лінійних операторів;
 • досліджувати квадратичні форми.

Викладач дисципліни: Денисенко Олександр Іванович, доцент кафедри системного аналізу та обчислювальної математики.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6,5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 3 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 195 2-й 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3,5
 самостійної роботи студента – 5
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
42 год. 10 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
120 год. 162 год.
Індивідуальні завдання: 1
Вид контролю: іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 50 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
5 5 5 5 5 5 5 5 10