Ви є тут

Головна

Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами теоретичних знань та розуміння сучасних методів управління і прогнозування складних систем, а також навичок їх застосування на прикладах реальних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: ?

  • теоретичні основи сучасних методів управління і прогнозування складних систем, сфери їх застосування та обмеження;
  • методи пошуку та оброблення інформації, основні джерела даних про об’єкти управління;
  • типові інструменти і механізми впливу на об’єкти управління; ?
  • основні підходи та методи прийняття багатокритеріальних рішень в умовах визначеності та невизначеності;
  • сучасні методи та інструменти коротко- середньо- і довгострокового прогнозування.

вміти:

  • визначати проблематику, цілі управління, завдання і критерії на основі загальної методології системного аналізу;
  • оцінювати стан об’єкта управління відповідно до цілей і завдань управління;
  • обґрунтовувати і порівнювати альтернативні варіанти досягнення цілей;
  • ідентифікувати АРПКС моделі динаміки систем за наявними спостереженнями;
  • прогнозувати поведінку об’єктів управління на основі аналізу сценаріїв.

Викладач дисципліни: Бахрушин Володимир Євгенович, д.ф.-м.н., професор кафедри системного аналізу та обчислювальної математики.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика за вибором
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки:
8.040303 – Системний аналіз і управління
Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 135 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
 аудиторних – 4
 самостійної роботи студента – 6,5
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
83 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 36 100
Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2
8 8 8 8 8 8 8 8