Ви є тут

Головна

Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами теоретичних знань та розуміння обчислювальних методів, що використовуються у системному аналізі, а також навичок їх застосування для вирішення типових завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • теоретичні основи і принципи реалізації обчислювальних експериментів;
  • теоретичні основи і алгоритми генерування псевдовипадкових послідовностей із заданими законами розподілу;
  • теоретичні основи сучасних алгоритмів багатовимірної оптимізації;
  • теоретичні основи і алгоритми оцінювання моделей.

вміти:

  • обирати найбільш придатні методи і обчислювальні алгоритми для розв’язання типових завдань системного аналізу;
  • коректно використовувати алгоритми, що вивчаються, і оцінювати результати обчислень;
  • обирати і використовувати потрібні програмні засоби для розв’язання обчислювальних задач.

Викладач дисципліни: Бахрушин Володимир Євгенович, д.ф.-м.н., професор кафедри системного аналізу та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика за вибором
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки:
8.040303 – Системний аналіз і управління
Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 135 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
 аудиторних – 3
 самостійної роботи студента – 7.25
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
90 год.  
Індивідуальні завдання: 1
Вид контролю: іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 36 100
Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2
8 8 8 8 8 8 8 8