Ви є тут

Головна

Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами теоретичних знань та розуміння базових методів аналізу даних та знань, а також навичок їх застосування для вирішення типових завдань з використанням спеціалізованої мови програмування R.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • класифікацію завдань аналізу даних і знань;
  • базові алгоритми аналізу даних і знань;
  • засоби мови програмування R, що використовуються для розв’язування типових завдань аналізу даних і знань.

вміти:

  • обирати найбільш придатні методи і засоби розв’язання типових завдань аналізу даних та знань;
  • здійснювати підготовку даних до аналізу;
  • обирати і застосовувати адекватні засоби і методи візуалізації даних;
  • будувати описову статистику, перевіряти гіпотези про закон розподілу, однорідність вибірок та наявність зв’язку між даними, будувати регресійні моделі, здійснювати факторний та кластерний аналіз даних, будувати хмару тегів, відшуковувати асоціативні правила.

Викладач дисципліни: Бахрушин Володимир Євгенович, д.ф.-м.н., професор кафедри системного аналізу та обчислювальної математики.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5,5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання  Семестр
Загальна кількість годин – 165 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4
 самостійної роботи студента – 8,5
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 26 год.  
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 10 год.
Самостійна робота
110 год. 162 год.
Індивідуальні завдання: 1
Вид контролю: іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 20 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
10 10 10 10 10 10 10 10