Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичної бази та практичних навичок при застосуванні методів системного аналізу та сучасних інформаційних технологій до дослідження соціальних та економічних відносин в суспільстві, передбачення сценаріїв їх розвитку, попередження негативних наслідків процесів самоорганізації в соціально-економічних системах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • сучасні тенденції розвитку математичного моделювання соціально-економічних процесів на основі системного підходу,
  • наукові методи пізнання соціально-економічних процесів на основі системного підходу;
  • математичні методи моделювання: когнітивне, системної динаміки, багатоагентних систем.

вміти:

  • оформляти результати наукових досліджень з аналізу соціально-економічних процесів;
  • проводити аналіз теоретико-експериментальних даних;
  • формулювати висновки та пропозиції;
  • працювати з джерелами інформації на інших мовах;
  •  застосовувати математичні підходи, методи та моделі до аналізу соціально-економічних процесів.

Викладач дисципліни: Бакурова Анна Володимирівна, професор кафедри Системного аналізу та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 2

Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки:

8.040303 – Системний аналіз і управління

Рік підготовки:
5-й 6-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 135 9 11
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
 аудиторних – 3,
 самостійної роботи студента – 8;
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2  год.
Самостійна робота
97 год. 125 год.
Індивідуальні завдання: 1
Вид контролю:  іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 100
Т1 Т2 Т3 Т4
25 25 25 25