Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни  є формування здібностей до логічного, комбінаторного та системного мислення, отримання базових знань з теорії прийняття рішень, отримання знань по прийняттю рішень в умовах нечислових цільових функцій, багатокритеріальності, нечітких критеріїв, в умовах ризику та невизначеності, групового прийняття рішень, формування здібностей до опанування наступних дисциплін навчального плану спеціальності і нових теоретичних підходів у майбутньому при підвищенні своєї кваліфікації у відповідності до фаху.

Завданнями вивчення дисципліни є отримання знань з таких напрямків теорії прийняття рішень та систем підтримки прийняття рішень: основні поняття і загальна класифікація задач прийняття рішень, побудова і розрахунок моделей сітьового планування і управління, методологічні основи застосування методів експертних оцінок, прийняття рішень в умовах визначеності, прийняття рішень в умовах невизначеності, прийняття групового рішення, прийняття рішень в умовах конфлікту.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати :

 • основні поняття і загальна класифікація задач прийняття рішень;
 • методологічні основи застосування методів експертних оцінок;
 • методологічні основи прийняття рішень в умовах визначеності;
 • методологічні основи прийняття рішень в умовах невизначеності;
 • методологічні основи прийняття рішень в умовах конфлікту;
 • методологічні основи прийняття групового рішення.

вміти :

 • змістовно сформулювати ціль , що ставиться ОПР;
 • проводити семантичне уточнення цілі, сформувавши множину окремих цілей, які ставить ОПР;
 • підбирати критерії оцінки ступеня достижения окремих цілей;
 • обирати шкали для вимірювання значень критеріїв;
 • сформувати множину допустимих проектних альтернатив;
 • оцінити кожну альтернативу по всім критеріям;
 • провести вибір проектного варіанта за обраним правилом прийняття рішення.

Викладач дисципліни: Терещенко Еліна Валентинівна, доцент кафедри системного аналіза та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 9,5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 6 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 285 7,8 7,8
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
7-й семестр: аудиторних – 2,
 самостійної роботи студента – 3,6;
8-й семестр: аудиторних – 5,
 самостійної роботи студента – 10;
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 16 год. 36 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
16 год. 24 год.
Самостійна робота
58 год. 120 год.
Індивідуальні завдання: 58 год.
Вид контролю: залік, іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Залік у 7-му семестрі

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
10 15 25 15 15 20

Іспит у 8-му семестрі

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
10 10 10 15 10 10 10 10 15