Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення фахівця з системного аналізу з математичними методами, алгоритмами та з можливостями сучасних математичних пакетів щодо розв’язання екстремальних задач. Це надасть системному аналітику підґрунтя для оцінювання конкуруючих альтернатив при прийнятті рішень. Побічна користь від вивчення дисципліни в тому, що вона удосконалює загальну культуру мислення, виховує точність аргументації, що в свою чергу дає велику економію при розв’язуванні конкретних прикладних задач.

Завданнями вивчення дисципліни є :

 • знайомство з основними поняттями теорій опуклого аналізу, математичного програмування та мінімізації функцій;
 • знайомство з основними методами розв’язання екстремальних задач;
 • отримання навичок алгоритмічного мислення та формування аргументації при обранні чисельних методів розв’язання екстремальних задач;
 • вміння використовувати отриманні знання при розробці алгоритмів та складанні програм для проведення обчислювальних експериментів в процесі вивчення складних задач математичного моделювання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати :

 • основні поняття теорій опуклого аналізу, мінімізації функцій, математичного програмування; - постановки задач опуклого, лінійного і нелінійного програмування;
 • методи розв’язання типових задач зазначених областей.

вміти :

 • визначати типові моделі задач оптимізації;
 • визначати типові моделі задач дослідження операцій;
 • застосовувати загальні принципи створення математичних моделей для розв’язання задач оптимізації та дослідження операцій;
 • застосовувати математичний апарат розв'язання оптимізаційних задач та задач дослідження операцій;
 • застосовувати алгоритми розв’язування задач оптимізації;
 • програмно реалізовувати алгоритми методів оптимізації та дослідження.

Викладач дисципліни: Терещенко Еліна Валентинівна, доцент кафедри системного аналіза та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 10 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 6 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 300 5,6 5,6
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
5-й семестр: аудиторних – 4,
 самостійної роботи студента – 4;
6-й семестр: аудиторних – 4,
 самостійної роботи студента – 8;
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 32 год. 32 год.
Практичні, семінарські
  16 год.
Лабораторні
32 год. 16 год.
Самостійна робота
64 год. 132 год.
Індивідуальні завдання: 64 год.
Вид контролю: залік, іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Залік у 5-му семестрі

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 100
Т1 Т2 Т1 Т1 Т2 Т3
5 10 15 10 10 30

 

Іспит у 6-му семестрі

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т6
10 35 35 10 10