Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: вивчити умови виникнення і процеси організації та самоорганізації в системах та їх формально-математичний опис.

Завдання:

  • розглянути основні поняття синергетики;
  • вивчити умови виникнення самоорганізації в системах;
  • ознайомитися з базовими кінетичними моделями самоорганізації систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: математичний і понятійний апарат синергетики; аналіз динаміки нелінійних систем.

вміти: досліджувати зв'язки і закономірності в процесах еволюції складних систем; застосовувати отримані навички при рішеннях конкретних завдань.

Викладач дисципліни: Подковаліхіна Олена Олександрівна, доцент кафедри системного аналіза та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика за вибором
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки:
8.040303 – Системний аналіз і управління
Рік підготовки:
5-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 135 10-й  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
 аудиторних – 3
 самостійної роботи студента – 7.25
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 26 год.  
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год.  
Самостійна робота
97 год.  
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 40 100
Т1 Т2
20 40