Ви є тут

Головна

Мета виладання дисципліни:

  • вивчення основних моделей даних при проектуванні баз знань;
  • вивчення механізмів вилучення знань з баз знань;
  • вивчення математичного апарату подання і формалізації знань;
  • вивчення принципів побудови і функціонування експертних систем.

Завдання: необхідно закласти основи проектування та принципи функціонування баз даних та експертних систем для подальшого самостійного вивчення та освоєння численних програмних продуктів, призначених для управління базами даних, створення та підтримки експертних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • призначення експертних систем, компонентів експертних систем, функції учасників розробки;
  • володіти теоретичними знаннями про експертні системах, про моделі подання знань, про механізм логічного висновку, про структуру статичних і динамічних експертних систем, про процес побудови експертних системах;
  • мови маніпулювання та визначення даних.

вміти:

  • орієнтуватися в інструментарії по створенню експертних систем, у схемі побудови експертних систем;
  • проектувати бази даних; проектувати експертні системи.

Викладач дисципліни: Подковаліхіна Олена Олександрівна, доцент кафедри системного аналіза та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5,5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 2

Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки:

8.040303 – Системний аналіз і управління

Рік підготовки:
5-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 198 9-й  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2
 самостійної роботи студента – 8,4
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 32 год.  
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
32 год.  
Самостійна робота
134 год.  
Індивідуальні завдання: 2
Вид контролю: іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 20 100
Т1 Т2 Т3
20 20 40