Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни посягає у

  • вивченні основ класичної та сучасної теорії керування; вивченні принципів побудови систем керування;
  • вивченні методів проектування і дослідження систем керування;
  • ознайомленні з аналітичними та комп’ютерними методами дослідження стійкості і якості неперервних систем. 

В наслідок вивчення дисципліни студенти повинні

вміти:

  • володіти основами теорії стійкості руху;
  • володіти методами розв’язання систем лінійних диференціальних керованих систем;
  • будувати та перетворювати структурні схеми систем керування; знаходити передавальні функції та частотні характеристики динамічних ланцюгів;
  • оцінювати якість регулювання керованих лінійних систем;
  • досліджувати системи керування на керованість та спостережуваність;
  • будувати регулятори та ідентифікатори керованих систем

Викладач дисципліни: Подковаліхіна Олена Олександрівна, доцент кафедри системного аналіза та обчислювальної математики

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8,5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 270 7,8-й 7,8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4
 самостійної роботи студента – 7
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 68 год. 16 год.
Практичні, семінарські
16год. 8 год.
Лабораторні
24 год. 10 год.
Самостійна робота
162 год. 236 год.
Індивідуальні завдання: 1
Вид контролю: 7-й семестр  іспит,
8-й семестр залік.

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 50 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
5 5 10 10 10 10