Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни полягає в придбанні студентами знань і навичок застосування методологічних основ моделювання складних систем і проведення обчислювального експерименту.

Задачі вивчення дисципліни:

  • знайомство з класифікацією методів моделювання та моделей складних систем, існуючими методологічними підходами до побудови моделей;
  • оволодіння науково-методичним апаратом моделювання складних систем і планування обчислювального експерименту, методами постановки задач системного дослідження, формалізації вихідної інформації, підготовки та обробки вихідних даних для системного моделювання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • сутність методів моделювання, застосовуваних при системних дослідженнях;
  • методологічні основи моделювання складних систем;
  • основи застосування існуючих апаратно-програмних засобів для проведення обчислювального експерименту.

вміти:

  • здійснювати постановку задачі системного дослідження методами моделювання;
  • проводити формалізацію вихідної інформації, необхідної для дослідження складних систем;
  • здійснювати розробку моделей складних систем з використанням існуючих апаратно-програмних засобів.

Викладач дисципліни: Подковаліхіна Олена Олександрівна, доцент кафедри системного аналіза та обчислювальної математики

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4,
 самостійної роботи студента – 7
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 32 год.  
Практичні, семінарські
36год. 8 год.
Лабораторні
24 год. 10 год.
Самостійна робота
120 год. 162 год.
Індивідуальні завдання: 1
Вид контролю: іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 50 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
5 5 10 10 20