Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування здібностей до логічного, комбінаторного та системного мислення, отримання базових знань бакалавра з математичної логіки та теорії алгоритмів, отримання здібностей до матенматичного формулювання задач аналізу дискретних систем та їх проектування, формування здібностей до опанування наступних дисциплін навчального плану спеціальності і новиїх теоретичних підходів у майбутньому при підвищенні своєї кваліфікації у відпровідності дофаху.

Завданнями вивчення дисципліни  є отримання знань з таких напрямків теорії дискретних систем: математична логіка, логіка висловлювань, логіка предикатів, формальні аксіоматичні теорії і формальні системи, числення висловлювань і числення предикатів, теорія алгоритмів, машини Т’юринга і Поста, рекурсивні функції та обчислювальність, основи теорії обчислювальної складності алгоритмів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • изначення та властивості математичного об’єкту-«алгоритм»;
 • основні типи алгоритмічних моделей: машини Тьюрінга, рекурсивні функії та нормальні алгоритми;
 • поняття  алгоритмічно нерозв'язної задачі;
 • принципи побудови формальної теорії;
 • метатеорія логічних числень. Поняття числення висловлювань та числення предикатів;
 • формальні системи та алгоритми. Системи підстановок. Системи продукцій Поста;
 • визначення булевої функції. Основні тотожності алгебри логіки;
 • поняття  функціональної повноти наборів булевих функцій;
 • визначення алгебри Жегалкина;
 • методи мінімізації булевих функцій

вміти:

 • розробляти алгоритми засобами визначеної алгоритмічної моделі;
 • застосовувати аксіоми  числення висловлювань та числення предикатів;
 • застосовувати основні тотожності булевої алгебри;
 • визначати   функціональну повноту наборів булевих функцій;
 • будувати багаточлен Жегалкина, ДДНФ, ДКНФ;
 • застосовувати методи мінімізації булевих функцій;
 • будувати комбінаційні схеми.

Викладач дисципліни: Терещенко Еліна Валентинівна, доцент кафедри системного аналіза та обчислювальної математики

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 3 Кваліфікація (професійне спрямування): 6.040303 – Системний аналіз Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4
 самостійної роботи студента – 7.25
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 32 год.  
Практичні, семінарські
32год.  
Лабораторні
0 год.  
Самостійна робота
116 год.  
Індивідуальні завдання: 12 год.
Вид контролю: іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3
Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 100
3 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9