Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв» є вивчення студентами комплексу робіт з монтажу, налагодження електроустаткування: електричних машин і трансформаторів різної потужності.

Завданням вивчення дисципліни «Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв» є придбання практичних навичок виконання монтажу окремих вузлів і виробів у цілому, проведення сушіння різними методами, виконання випробування, налагодження і включення в експлуатацію електричних машин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

  1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

фахові компетентності:

  1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
  2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
  3. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Вибіркова

Модулів – 1

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

141 Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка

(Електричні машини і апарати)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___немає__

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

60 год.

84 год.

Індивідуальні завдання:

6 год.

К.р.

Вид контролю: залік