Ви є тут

Головна

Прізвище: Шелеметьєва 

Ім'я: Тетяна 

По батькові: Вячеславівна

Посада: професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу

ORCID ID 0000-0003-0672-2971

Web of Science Researcher ID: AAY-5206-2021 https://publons.com/researcher/AAY-5206-2021/

Scopus id: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211794265&origin=recordPage

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7RH_RSNOhWDWVX6hIahZpyDlUG_7SC2YzDAPSTXfKW3FeSd8JxDaCzrJ2utgse-BUe5D1VtfzfY8HdgAXquU-oQ3jhslphZ_CsbFlS0iWzOGxie7-_amZCHulFSVD7MqLev0M2xwwDh9n4zXKyYsIwm5BLrg&user=XTCz9r8AAAAJ

Участь у роботі рад і державних структур, організацій:

Академик в Академії економічних наук України (м. Київ)

індивідуальний асоційований учасник НТОУ (Національна туристична організація України).

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, 1996, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Економіка та управління в металургії»,  кваліфікація за дипломом – «інженер-економіст»
 • Запорізький національний технічний університет, 2017 диплом спеціаліста за спеціальністю "Туризмознавство"
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.04  «Економіка, організація і управління підприємствами»:
  «Удосконалення залучення інвестиційних ресурсів машинобудівними підприємствами за допомогою цінних паперів», рік захисту – 2007 р., Запорізький університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління»
 • докторська дисертація зі спеціальності - 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством", рік захисту 2019, тема: "Управління розвитком туризму в Українів умовах трансформації національної економіки"

Наукові інтереси:

 • управління розвитком туризму в Україні
 • стратегічний менеджмент в туризмі
 • регіональний туризм
 • бренд-менеджмент в туризмі
 • ефективність діяльності підприємств в сучасних умовах

Дисципліни, які викладає:

 • Стратегічний менеджмент в туризмі
 • Менеджмент туризму
 • Бренд-менеджмент
 • Конкурентоспроможність та інновації в туризмі
 • Регіональна політика сталого розвитку туризму

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 211, монографій – 11, навчальних посібників – 4.

Дисертація, автореферат

1.   Шелеметьєва Т.В. Управління розвитком туризму в Україні в умовах трансформації національної економіки : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03. Запоріжжя, 2019. 537 с.

2.   Шелеметьєва Т.В. Управління розвитком туризму в Україні в умовах трансформації національної економіки : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.03. Запоріжжя, 2019. 40 с.

Монографії

1.       Шелеметьєва Т. В., Зацепіна Н. О., Гресь-Євреінова С. В. Social Media Marketing як фактор розвитку туризму в умовах євроінтеграційних процесів. Innovative development of the economy: global trends and national features. Collective monograph. Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. С. 575–589.

2.       Шелеметьєва Т. В. Теоретичні та прикладні аспекти управління розвитком туризму в Україні: монографія. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. 356 с.

3.       Shelemetieva T.V. Formation of the Concept of Governance of Detailed Tourism in Ukraine in the Minds of Decentralization. Changing Paradigm in Economics & Management System. Collective monograph. Shelemetieva T.V., Trokhymets O.I. Delhi (India) : 2020. C. 109–118. Режим доступу: https://amitkrgoel.files.wordpress.com/2019/11/changing-paradigime-.pdf

4.       Шелеметьєва Т. В., Трохимець О. І. Формування системи факторів впливу організаційно-економічних процесів на розвиток туризму в Україні. Business process management in tourism : Collective monograph, Poznan. 2020. С. 17–32.

5.       Шелеметьєва Т. В., Зацепіна Н. О. Розвиток туризму в євро регіонах за участю України. Туристична галузь України в період евроінтеграції: теоретичний аспект : монографія / колектив авторів; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої. НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 80–103.

6.       Шелеметьєва Т. В., Трохимець О. І. Концептуальні положення розвитку інклюзивного туризму: сталий розвиток та економічна складова. Роль та значення індустрії туризму й гостинності у розвитку територій, громад, держави : монографія / за заг. редакцією д.е.н., проф. М.Ю. Барна. Львів: ЛТЕУ, 2022. С.264.

Статті в наукових фахових виданнях України,  включених до міжнародних наукометричних баз даних

7.       Шелеметьєва Т. В. Особливості та проблеми державного регулювання розвитку туризму в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 221–225. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018.

8.       Шелеметьєва Т. В. Концепції формування механізмів управління розвитком туристичної галузі в Україні в умовах євроінтеграції. Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 321–327. URL: http://economyandsociety.in.ua/­journal-16/23-stati-16/1989-shelemeteva-t-v.

9.       Шелеметьєва Т. В. Туристично-рекреаційний потенціал як основа розвитку туризму: науково-теоретичний аспект. Інфраструктура ринку. 2018. № 15. С. 30–35. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/15_2018_ukr/­15_2018.pdf.

10.  Шелеметьєва Т. В. Передумови досягнення стратегічних цілей розвитку туризму в українських містах як об’єкта управління. Причорноморські економічні студії. 2018. № 34. С. 38–43.

11.  Шелеметьєва Т. В. SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу управління розвитком туризму в Україні. Інтелект ХХІ. 2018. Вип. 6. C. 110–113.

12.  Шелеметьєва Т. В. Пропозиції щодо підвищення ефективності та удосконалення системи управління розвитком туризму в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. № 37. С. 61–65.

13.  Шелеметьєва Т. В. Сучасна система управління розвитком туризму в Україні. Інтелект ХХІ. 2019. Вип. 1. C. 121–126.  

14.  Шелеметьєва Т. В. Розвиток внутрішнього туризму в Україні як об’єкта управління. Вісник економічної науки України. 2019. № 1. С. 164–168.

15.  Шелеметьєва Т. В., Булатов С.В. Діяльність туристичних інформаційних центрів: світовий досвід та вітчизняна практика. Вісник економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 205–211.

16.  Шелеметьєва Т. В., Зайцева В.М. Оцінювання соціально-економічного розвитку туризму в Україні як важливий напрям ефективності управління. Вісник економічної науки України. 2020. № 1. С 103–108.

17.  Шелеметьєва Т. В., Гресь-Євреінова С.В., Мамотенко Д.Ю. Аналітичний інструмент стратегічного менеджменту: використання PEST-аналізу в туризмі. Причорноморські економічні студії. 2020. №53. С. 38–46.

18.  Шелеметьєва Т.В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства Запорізького регіону у контексті формування стратегії. Вісник економічної науки України. 2021. № 1.(40) С. 27–34. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.

19.  Шелеметьєва Т.В., Гресь-Євреінова С.В. Впровадження інноваційних технологій для підвищення конкурентоспроможності підприємства  готельно-ресторанного господарства. Інфраструктура ринку. №55. 2021. С. 143–149.

Статті в наукових фахових виданнях України

20.  Трохимець О. І., Шелеметьєва Т. В. Практика стратегічного планування в системі управління розвитком туризму в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. № 4. С. 70–78.

21.  Шелеметьєва Т. В. Використання програмно-цільового методу управління розвитком туризму в регіонах України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29 (68). № 6. С. 48–53.

22.  Трохимець О. І., Шелеметьєва Т. В. Дослідження сучасного стану фінансових та економічних відносин в розвитку туризму України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. № 5. С. 46–54.

23.  Шелеметьєва Т. В. Вплив трансформаційних процесів в економіці на розвиток туризму в Україні: сучасний стан. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 1. С. 62–69.

24.  Шелеметьєва Т. В. Моделювання та прогнозування розвитку туризму в Україні в умовах трансформації національної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. 2019. Вип. 26. Ч. 1. С. 131–136.

25.  Шелеметьєва Т. В., Семенов А.Г. Економічне та соціальне значення функціонування та розвитку туристичних підприємств України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. №3. С.34–41.

26.  Шелеметьєва Т.В., Трохимець О.І. Подієвий туризм як складовий розвитку внутрішнього туризму в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. №6. С. 105–110.

Статті в зарубіжних виданнях

27.  Шелеметьєва Т. В. Виявлення та аналіз проблем управління розвитком туризму в Україні в умовах трансформації національної економіки. Актуальные проблемы современности. 2018. № 4. С. 151–158.

28.  Shelemetieva T., Motsa A., Rybakova S., Zhuvahina I., Honchar L. The Effect of Regional Tourism on Economic Development (Case Study: the EU Countries). Faculty of Business Economics and Entrepreneurship. International Review (2021 No.1-2) pp. 67–75. https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2615790&page=7&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D15790 (Web of Science).

29.  Shelemetieva T., Zatsepina N., Barna M., Topornytska M., Tuchkovska I. Formation of Scenarios for The Development of The Tourism Industry of Ukraine With The Help of Cognitive Modeling. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.7, pp. 8–16. http://ijcsns.org/07_book/html/202107/202107002.html (Web of Science).

Методичні матеріали:
 
1. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бренд-менеджмент» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 45 с.
2. Методичні вказівки з організації практичних та самостійних робіт студентів з дисципліни «Бренд-менеджмент». – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 30 с.
3. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний менеджмент в готельно-ресторанному господарстві» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 44 с.
4. Методичні вказівки з організації практичних та самостійних робіт студентів з дисципліни «Стратегічний менеджмент в готельно-ресторанному господарстві». – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 53 с.
5. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент туризму» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 81 с.
6. Методичні вказівки з організації практичних та самостійних робіт студентів з дисципліни «Менеджмент туризму». – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 59 с.
7. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація діяльності туристичних фірм» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 56 с.
8. Методичні вказівки з організації практичних та самостійних робіт студентів з дисципліни «Організація діяльності туристичних фірм». – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 36 с.
9. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний менеджмент в туризмі» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 43 с.
10. Методичні вказівки з організації практичних та самостійних робіт студентів з дисципліни «Стратегічний менеджмент в туризмі». – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 51 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відзнаки та нагороди:

Нагороджена подякою від Ректора Запорізької державної інженерної академії за плідну працю в становленні кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії у зв’язку з 50-річним ювілеєм кафедри.

У 2021 році нагороджена подякою управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації за підготовку переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки.

Рік початку діяльності в університеті: 2011 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (середній рівень).

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385а
тел.: +380(61)76-98-403
e-mail: t.shelemetieva@gmail.com та shelemet@zp.edu.ua
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=986