Ви є тут

Головна

Техніка високих напруг  - представляє собою науку про характеристики пристоїв та процесів у них при екстремальних електромагнітних впливах – високих напругах й великих струмів, а також  про технологічне використання цих процесів.

Завдання дисципліни: навчити студентів володіти практичними навичками роботи в електроустановках з високою напругою, володіти вмінням розрахунку перенапруг електрообладнання, вивчити засоби захисту обладнання від грозових і комутаційних перенапруг, вміти їх використовувати на виробництві.

 

Викладач дисципліни: Літвінов Дмитро Олександрович, старший викладач кафедри електричних машин.

Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, напрям

підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

05.07 Електротехніка та електромеханіка

(шифр і назва)

За вибором

 

Напрям підготовки

6.050702

Електромеханіка

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

6.050702.02

Електротехнічні системи електроспоживання

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 144

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

з електромеханіки

 32 год.

 6 год.

Практичні, семінарські

 -

 -

Лабораторні

16 год.

 2 год.

Самостійна робота

96 год.

136 год.

Індивідуальні завдання:

-

Вид контролю: екзамен