Ви є тут

Головна

Прізвище:   Горбань

Ім'я: Світлана

По батькові: Федорівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

URL авторського профілю в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=f8L6z1QAAAAJ

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0666-6914

Освіта: вища

 

 • Запорізький державний університет, математичний факультет, рік закінчення – 1989, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Математика», спеціалізація «Обчислювальна математика», кваліфікація за дипломом – математик, викладач.
 • Запорізький державний університет, факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 2000, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом  –  економіст.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.02.04 «Механіка деформованого твердого тіла». Тема дисертації: “Гідропружні коливання та звуковипромінювання трьохшарових платівок та оболонок”, рік захисту – 1993,  Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря.

Наукові інтереси:

 

 • Статистичний аналіз економічних процесів.
 • Розвиток демографічних процесів.

Дисципліни, які викладає:

 

 • Національна політика в сфері ЗЕД
 • Дослідження кон'юктури ринку
 • Соціальна економіка
 • Статистика
 • Документознавство
 

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 117, з них колективних монографій – 2, навчальних посібників –1, колективних навч. посібників -2.

 • 1. Горбань С.Ф. Обучение бизнесу как фактор успешного развития малого и среднего предпринимательства в Украине / С.Ф. Горбань, Л.С. Кутідзе // Приложение №4(9) к научному журналу “Персонал” №2(56),2000, С.135-137.
 • 2. Горбань С.Ф. Механизм определения конкурентоспособности авиапродукции на внешних рынках / С.Ф. Горбань, Н.М. Куреда // Весник Харьковского государственного политехнического университета , выпуск, №”122, ХГПУ,2000, С.84-88.
 • 3. Горбань С.Ф. Проблеми кредитування підприємств реґіону / С.Ф. Горбань, Н.М. Коваленко // Вісник азовського інституту управління №3 “Стратегії та технології стійкого розвитку реґіону”. Бердянськ, 2001, С.26-35.
 • 4. Горбань С.Ф. Тенденції розвитку фармацевтичного ринку України / С.Ф. Горбань, Н.М. Куреда // Вісник національного університету “Львівська політехніка”№416, Логістика, Львів,2001, С.145-150.
 • 5. Горбань С.Ф. Оцінка імпорту нетрадиційних технологій в сільському господарстві / С.Ф. Горбань, Н.М. Куреда // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спец. випуск №3(12) том1, Миколаїв, 2001, С.518-523.
 • 6. Горбань С.Ф. Шляхи реалізації основних принципів Болонської декларації / С.Ф. Горбань, О.О. Васильєва, В.О., Толок // Проблеми освіти , випуск № 45, 2005, С.3-8.
 • 7. Горбань С.Ф. Якісна бізнес освіта - запорука успішного розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної конференції "Бар'єри та можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні",  Київ,14-15 лютого 2005р. С.155-120.
 • 8. Горбань С.Ф. Трансформація розвитку соціально-трудових відносин в Україні в контексті європейської інтеграції / С.Ф. Горбань, О.В.Чумак // Вісник  Львівської комерційної Академії. Серія економічна, Вип. 20. Львів,2006, С. 274-280.
 • 9. Горбань С.Ф. Регіональні особливості розвитку малого бізнесу в Запорізькій області/ С.Ф. Горбань, О.В.Чумак // Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету.№4,2006. С. 107-111.
 • 10. Горбань С.Ф Інноваційний розвиток інтелектуального потенціалу як складова економіки знань. / С.Ф. Горбань, О.В.Чумак // Регіональний збірник наукових праць з економіки  «Прометей» №2(23) 2007.С.110-114» 
 • 11. Горбань С.Ф. Роль освіти в розвитку економіки знань / С.Ф.Горбань // «Проблеми повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности» Сборник научных трудов., Выпуск 1, Т.1 НАУ, Институт экономики промышленности, Донецьк, 2008р. С.292-300.
 • 12. Горбань С.Ф. Корпоративний університет: світові тенденції, українські реалії / С.Ф.Горбань, А.І.Мелещенко «Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 240 Том V, ДНУ, 2008. С.1146-1153.
 • 13. Горбань С.Ф. Шляхи забезпечення зростання зайнятості у Запорізькому регіоні. / С.Ф.Горбань, О.В.Чумак // Науковий журнал Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Вип.15 , 2010, Тернопіль С 39-42.
 • 14. Інноваційний потенціал України: проблеми та можливості./ С.Ф.Горбань, О.В.Чумак // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету, Вип.25 Економічні науки ,2010 – С.111-115.
 • 15. Горбань С.Ф. Інвестиційна діяльність комерційних банків України на фондовому ринку/ С.Ф. Горбань, О.В Чумак // Науково –теоретичний журнал Наука й економіка Хмельницького економічного університету. Випуск 2(22), 2011 С.16-20.
 • 16. Горбань С.Ф. Діагностика мотивації праці персоналу на підприємстві / С.Ф. Горбань // «Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності». Збірник наукових праць. Маріуполь, 2012, Випуск1, Том1, С. 69-74.
 • 17. Горбань С.Ф. Сучасний стан та шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава" №9, 2013 С.37-41.
 • 18. Горбань С.Ф. Демографічна криза в Україні: проблеми і напрями протидії / С.Ф. Горбань // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки , Випуск 5,Ч.3, 2014, С. 215-218.
 • 19. Горбань С.Ф. Проблеми і шляхи активізації інвестиційної політики в Україні: регіональний аспект / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Журнал «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції» №13(2),Т.1,2014, С.39-44.
 • 20. Горбань С.Ф. Особливості функціонування інноваційних кластерів в Україні / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Науково-теоретичний журнал “Наука й економіка” Хмельницького економічного університету, Випуск 3(35), 2014, С.224-230.
 • 21. Горбань С.Ф. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського сектору економіки України / С.Ф. Горбань, О.В.Чумак // Збірник наукових праць Економічний простір №92, 2014, С. 101-114.
 • 22. Горбань С.Ф., Соколова К.О. Аналіз демографічної ситуації в Україні: головні проблеми та шляхи їх вирішення/ С.Ф. Горбань, К.О. Соколова// Науково-практичний журнал Регіональна економіка та управління №4 (07), 2015, С.68-71.
 • 23. Горбань С.Ф. Інноваційний розвиток інтелектуального потенціалу в контексті економіки знань. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: колективна монографія / за заг. ред. М.В. Гудзь і А.В. Карпенка; Запорізький національний технічний університет.- Запоріжжя: Просвіта, 2017.-  С.98-108.
 • 24. Горбань С.Ф. Роль митної статистики у сфері зовнішньої торгівлі України. Трансформація та розвиток митної справи в умовах нової економіки. колективна монографія. Національний університет «Запорізька політехніка».- Запоріжжя: 2019.
 

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Горбань С.Ф. Шляхи удосконалення вищої освіти в галузі підприємництва і менеджменту. Матеріали 6-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми науки та освіти", м. Алушта 30 квітня-9 травня 2005. С.15-17.
 • 2. Горбань С.Ф. Використання інструментів маркетингу в діяльності промислового підприємства. / С.Ф. Горбань, О.В.Чумак // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економіка та управління в промисловості”, м. Дніпропетровськ, 26-28 жовтня 2005р. С.65-66.
 • 3. Горбань С.Ф. Проблеми та перспективи розвитку чорної металургії і Україні / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції “Проблеми економічної освіти і науковий прогрес”, м. Кривий Ріг, 25 листопада 2005р. С. 80-81.
 • 4. Горбань С.Ф. Інвестиційна привабливість Запорізького регіону / С.Ф. Горбань, О.В.Чумак // ХУ міжнародна науково-практична конференція “Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція”. м.Чернівці Чернівецький торгівельно економічний інститут, 11-12 травня 2006р. С. 141-144.
 • 5. Горбань С.Ф. Проблеми впроваждення інструментів маркетингу на підприємствах. / С.Ф.Горбань // Научно-практическая конференция “Научное обеспечение процессов реформирования економических отношений в услових рыночной економики”, г.Симферополь, 21 квітня 2006р.С.31-33.
 • 6. Горбань С.Ф. Напрями інноваційного розвитку України в контексті вступу до Європейського Союзу/ С.Ф. Горбань, О.В.Чумак // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми інтеграції економіки України до ЄС і вступу в СОТ”, м.Судак, 24-26 травня 2006 р. С.145-152.
 • 7. Горбань С.Ф. Роль і місце середнього класу в соціальній структурі України / С.Ф. Горбань, О.В.Чумак // Тези ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції "Бар'єри та можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні",м. Київ, 7-8 грудня 2006р С 54-57.
 • 8. Горбань С.Ф Стан та перспективи інвестиційного розвитку Запорізького регіону / С.Ф. Горбань, О.В.Чумак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки та управління підприємством», м. Жовті Води, 23-24 лютого 2007р. Т1. С.28-32.
 • 9. Горбань С.Ф. Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір / С.Ф. Горбань, О.В.Чумак // V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття», м. Луцьк, 19-20 квітня 2007 р. С. 133-136.
 • 10. Горбань С.Ф. Напрями забезпечення розвитку людського капіталу в Україні / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку економіки в контексті глобальних викликів», м. Одеса 19-20 вересня 2013 р. С.81-84.
 • 11. Горбань С.Ф. Проблеми та напрями розвитку людського капіталу в Україні / С.Ф. Горбань, О.В. Чумак // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференція «Cоціально - економичні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції», м Львів, 31 січня 2014. С.38-41.
 • 12. Горбань С.Ф., Соколова К.О. Напрями покращення якості життя населення в Україні / С.Ф. Горбань, К.О. Соколова // Збірник тез  конференції «Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства», м. Львів 27-28 листопада 2015 року. С.33-36.
 • 13. Горбань С.Ф. Організація праці на підприємстві ТОВ «Бердянські ковбаси» / С. Ф. Горбань, Н. В. Назюта // Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт XI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ– Санкт-Петербург–Відень, 31 жовтня 2017 року) / ГО «Фінансово- економічна наукова рада», 2017. — С.58-60.
 • 14. Горбань С.Ф. Мотивація праці на підприємстві ТОВ «Бердянські ковбаси» / С. Ф. Горбань, Н. В. Назюта // Перспективні напрями та сучасні тенденції сталого розвитку економіки країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 жовтня 2017 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2017. – С.58-60.
 • 15. Горбань С.Ф. Проблеми впровадження маркетингу на українських підприємствах // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики» (м. Кривий Ріг, 28 квітня 2018р.) Донецький національний університет економіки і торгівлі С.269-272.
 • 16. Горбань С.Ф. Викладання маркетингу з використанням активних методів та технологій навчання. Міжнародна науково-методична конференція «Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень» (м.Харків, 1 червня 2018р.) Харківський національний автомобільнодорожний університет  С.14-16.
 • 17. Горбань С.Ф Дослідження системи мотивації персоналу на ПАТ «Запоріжсталь» Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті» (м. Кропивницький, 22 листопада 2018р. Центральноукраїнський національний технічний університет С. 71-73.
 • 18. Горбань С.Ф. Тенденції розвитку ринку праці в Україні. Стратегічні пріоритети  трансформації економіки в умовах цифравізації. Матеріали науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019р. С.85-89.
 • 19. Горбань С.Ф., Поліщук С.С. Управління адаптацією в організації. Стратегічні пріоритети  трансформації економіки в умовах цифравізації: матеріали науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019р. С.89-93
 • 20. Горбань С.Ф. Експортній потенціал національного енергоринку. Перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях :зб тез II науково-практичній конференції 25-26 вересня 2020р., Полтава. С.
 • 21. Горбань С.Ф .Документаційне супроводження управлінської діяльності. Цифрове  суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали міжнародної наук.-практ. кoнф., 6 лист. 2020р. Дніпро.
 

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2007 р.

Мови спілкування: українська (вільно), російська ( вільно), англійська (із словником),...

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, IV корпус, 
аудиторія (кабінет): аудиторія 487
тел.: +380(61)7698454
e-mail: kafedra_upep@zntu.edu.ua
URL: http://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=634