Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Принципи технічної творчості» є вивчення студентами найбільш поширених у нашій країні методів технічної творчості, які забезпечують прискорення розвитку науки, техніки та людського суспільства.

Завданням вивчення дисципліни «Принципи технічної творчості» э ознайомлення студентів з сучасними алгоритмічними методами вирішення винахідницьких задач; здобуття досвіду застосування деяких фізичних ефектів і явищ при рішенні винахідницьких задач; набуття навичок користування нормативною, технічною,  літературою та патентно-ліцензійними матеріалами; набуття навичок користування  основними прийомами усунення технічних протиріч з урахуванням сучасних вимог.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

  1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

фахові компетентності:

  1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
  2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
  3. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Вибіркова

 

Модулів – 1

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

141 Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка

(Електричні машини і апарати)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___немає__

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

28 год.

8 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

14 год.

2 год.

Самостійна робота

100 год.

140 год.

Індивідуальні завдання

8 год.

К.р.

Вид контролю: залік