Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – придбання студентами теоретичних знань та практичних навичок по оптимальному проведенню досліджень електромеханічних систем та об’єктів , виявленню властивостей досліджуваних об’єктів та їх оптимізації.

Завдання дисципліни – ознайомлення та навчання студентів сучасним методам аналізу та проведенню досліджень електромеханічних систем та об’єктів , виявленню властивостей досліджуваних об’єктів та їх оптимізації

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: -  математичний апарат для побудови моделей планів експерименту; методи планування експерименту та критерії оптимізації при дослідженні й проектуванні електричних машин;
вміти: застосовувати на практиці  сучасні методи планування експерименту та обробки експериментальних даних, сучасні ПЕВМ та їх  математичне забезпечення  для рішення інженерних та науково-технічних задач: проводити обробку експериментальних даних; складати плани експериментальних досліджень і проводити експерименти по дослідженню електричних машин, багатофакторних електромеханічних та технологічних систем та об’єктів;    будувати і досліджувати математичні моделі багатофакторних систем , проводити їх статистичну оцінку; володіти методами оптимізації багатофакторних систем.

Методичне забезпечення

  1. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Теорія експерименту та методи обробки експериментальних даних” для студентів спеціальності 8.092206 “Електричні машини та апарати”/Укл.:            І.М. Коцур, Ільченко Т.Є. Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 35с.

  2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія експерименту та методи обробки експериментальних даних” для студентів спеціальності 8.092206 “Електричні машини та апарати”/Укл.:  І.М. Коцур, Шлянін О.О. Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 43с.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –            6

Галузь знань

0507Електротехніка та електромеханіка”_______

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.050702 «Електромеханіка»

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне  спрямування):

8.05070201«Електричні машини і апарати»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

 

                            (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 216

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 64

самостійної роботи студента -152

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

32 год.

10 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

32 год.

10 год

Самостійна робота

152 год.

 196год

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: екзамен