Ви є тут

Головна

Мета дисципліни -  знайомство студентів з сучасними методами конструювання та проектування спеціального обладнання (вимірювальних перетворювачів струму та напруги, реакторів, поділів напруги, комплектно-розподільчих пристроїв), вивчення студентами головних принципів та засобів виконування розробок конструкцій та їх розрахунків на базі сучасної обчислювальної техніки.

Завдання дисципліни –  ознайомлення студентів з сучасними методами проектування та розрахунку спеціального обладнання; засвоєння конструкцій спеціального обладнання, методів їх розрахунків та встановлення зв’язків характеристик з конструктивними та експлуатаційними параметрами; набуття навичок користування нормативною, технічною, додатковою літературою; набуття навичок користування  обчислювальною технікою та виконання розрахунків  й   графічної частини проекту з урахуванням сучасних вимог.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: методи проектування й принципи конструювання спеціального обладнання з урахуванням припустимих електромагнітних, теплових і механічних навантажень, обумовлених областю застосування, конструктивними особливостями й режимами роботи спеціального обладнання;
вміти: cамостійно застосовувати методики розрахунків для розв'язку поставленого завдання; обґрунтовувати прийняття технічних рішень при створенні спеціального обладнання; здійснювати пошук і аналізувати науково-технічну інформацію; використовувати нормативну  документацію з спеціального обладнання; проектувати спеціальне обладнання конкурентоспроможних на світовому ринку, з використанням сучасних засобів автоматизації проектування.

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Конструювання спеціального обладнання електротехнічної промисловості" Частина І  для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" усіх фори навчання (SolidWorks)/ Укл.:  І.М. Коцур, О.О. Шлянін. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.  - 46 с.
  2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Конструювання спеціального обладнання електротехнічної промисловості" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" усіх фори навчання. Частина ІI (SolidWorks)/ Укл.:  М.І. Коцур, О.О. Шлянін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 38 с.
  3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Конструювання спеціального обладнання електротехнічної промисловості" для студентів спеціальності 7.050702 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання/ Укл.: Д.О. Літвінов, О.О. Шлянін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - 88 с.
  4. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни "Конструювання спеціального обладнання електротехнічної промисловості" для студентів напрямку 7(8).050702 "Електромеханіка" усіх форм навчання/ Укл.: І.М. Коцур, О.О. Шлянін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 68 с.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –            6.5

Галузь знань

0507Електротехніка та електромеханіка”_______

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.050702 «Електромеханіка»

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне  спрямування):

8.05070201«Електричні машини і апарати»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 7

5-й

6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

 

                            (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 234

9-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 64

самостійної роботи студента -116

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

 

32 год.

28 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

 

32 год.

22 год

Самостійна робота

116 год.

 130 год

Індивідуальні завдання:

Курсовий проект 54 год.

Вид контролю: екзамен