Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни є вивчення основ метрології, методам та принципам побудови технічних засобів вимірювання основних параметрів електричних сигналів і мереж, сучасної аналогової та цифрової елементної бази вимірювальної техніки, застосування мікропроцесорних систем в вимірювальних приладах і комплексах, задачах і методів обробки вимірювальної інформації. систем та комплексів та чисельних методів і алгоритмів їх реалізації на ЕОМ.

Завданням вивчення дисципліни «Основи функціонування та математичного забезпечення систем діагностики, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики» є освоєння принципів дії, основних характеристик досліджуваних засобів вимірювальної техніки, набуття практичних навичок роботи в програмному середовищі, пов’язаних зі створенням програми лінійної структури, формуванням масивів різного роду, роботою з елементами масивів, графічними можливостями пакету.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

  1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

фахові компетентності:

  1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
  2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
  3. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
  4. Здатність використовувати програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування, автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 6

Галузь знань

14 Електрична інженерія

 

Вибіркова

 

Модулів – 1

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

141 Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка

(Електричні машини і апарати)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____немає____

                 (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 8

Освітній ступінь:

 

магістр

 

28 год.

8 год.

Практичні, семінарські

 0 год.

 0 год.

Лабораторні

28 год.

6 год.

Самостійна робота

120 год.

166 год.

Індивідуальні завдання

4 год.

К.р.

Вид контролю: екзамен

 

"Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи функціонування та математичного забезпечення систем діагностики, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики»"