Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – ознайомлення студента з основними прикладними комп’ютерними пакетами, спрямованих на підвищення ефективності обчислень задач електромеханіки.

Завдання дисципліни – одержати підготування по таких основних напрямках дослідження і розробок в області теорії, методології і практики проведення розрахунків складних фізичних процесів електромеханіки: методика рішення задач електромеханіки аналітичними методами; загальна методика рішення польових задач електромеханіки; виділення і формування ряду програмних комплексів, для застосування комп'ютерних методів моделювання та аналізу; використання цих методів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: математичні та програмні засоби моделювання, які застосовуються для окремих задач електромеханіки, принципи їх роботи та сферу застосування; математичні та фізичні моделі об’єктів та процесів, що в них протікають, основні математичні методи комп'ютерного аналізу фізичних процесів та автоматичних систем управління в частотній і часовій областях; особливості аналізу та оптимізації розрахунків за допомогою ОЕМ та розрахункових методів.
вміти: користуючись математичними моделями та основними комп’ютерними програмними засобами моделювання, спрямованими на автоматизацію та підвищення ефективності розрахунків складних фізичних процесів, що виникають у задачах електромеханіки.

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Прикладні комп’ютерні пакети в електромеханіці" для студентів спеціальності 8.092206 – "Електричні машини та апарати" / Укл. Д.С. Яримбаш. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 40 с

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 6

Галузь знань

Прикладні пакети комп’ютерних програм в електромеханіці

 (шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.050702 «Електромеханіка»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.050702.01 «Електричні машини».

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2013-й

2013-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 216

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 96

самостійної роботи студента - 120

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр з електромеханіки

 

48 год.

0 год.

Практичні, семінарські

16 год.

0 год.

Лабораторні

32 год.

0 год.

Самостійна робота

120 год.

0 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю: екзамен