Ви є тут

Головна

Мета: Метою навчальної дисципліни є надання студентам знань та відомостей по принципам і методам пошуку й обробки інформації для наукових досліджень; ознайомлення з актуальними проблемами інформаційних європейських, світових технологій та систем, сучасними тенденціями їх розвитку.

Завдання - ознайомлення з загальною концепцією інформатизації наукових досліджень та засвоєння принципів і методів пошуку й обробки інформації для наукових досліджень у галузі знань «Електрична інженерія»; формування у дослідників  розуміння основ комп’ютеризації та сучасного інформаційного забезпечення і системи знань, яка допомогла б орієнтуватись в інформаційно-аналітичній діяльності; формування теоретичних знань та практичних навичок професійної роботи, що необхідні для використання універсальних і спеціалізованих інформаційних технологій та систем (створення, модифікація, систематизація документів; пошук, обробка та зберігання інформації, види діяльності у мережі Інтернет та інших інформаційних системах).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

- здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;

- здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел;

- здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.

фахові компетентності:

-здатність планувати, організовувати та проводити наукові дослідження в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

здатність застосовувати сучасні та перспективні інформаційно-комунікаційні технології та навики програмування для розв’язання типових завдань інженерної діяльності;

- здатність публікувати результати своїх досліджень у наукових фахових виданнях;

-здатність використовувати методи оцінки об’єктів права інтелектуальної власності для подальшої їх комерціалізації , в тому числі для продажу ліцензій і трансферу технологій;

-здатність і готовність аналізувати науково-технічну інформацію, вивчати
вітчизняний і зарубіжний досвід з тематики дослідження.

Очікувані програмні результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент має оволодіти основами наукових досліджень та новітніх методів пошуку та обробки інформації.

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

14 Електрична інженерія

 

обов’язкова

(вибіркова)

 

Модулів – 2

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)

141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Електрични машини і апарати

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –7

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 

Семестр

Загальна кількість годин - 180

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 56

самостійної роботи студента - 124

Освітній ступінь: магістр

 

28год.

14 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

28 год.

14 год.

Самостійна робота

124 год.

152 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: екзамен

 

"Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень та новітні методи пошуку та обробки інформації »"