Ви є тут

Головна

Мета - виклад наукових основ гідравліки, аеродинаміки й теорії теплообміну стосовно до електричних машин.

Завдання - розглянути типи систем охолодження електричних машин, теоретичні й прикладні питання вентиляційного і теплового розрахунків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності: застосовувати практичні навички роботи з персональними ЕОМ.

фахові компетентності: основи гідравліки, аеродинаміки й теорії теплообміну в електричних машинах; типи систем охолодження, області їх застосування і можливості; теплофізичні властивості використовуваних матеріалів і охолодних середовищ; завдання вентиляційних і теплових розрахунків електричних машин і методи їх розв′язку, а також уміти обгрунтовувати доцільність вибору системи охолодження й конструкції її елементів; виконувати розрахунки вентиляторів електричних машин; становити теплові й гідравлічні схеми заміщення; вирішувати завдання, пов′язані з визначенням температурних полів в елементах електричних машин.

Очікувані програмні результати навчання: студент має оволодіти основами вентиляційних і теплових розрахунків електричних машин і методами їх розв′язку.

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 6,0

Галузь знань

14 Електрична інженерія

вибіркова

 

Модулів – 1

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)

141 “Електроенегретика, електротехніка та електромеханіка”

(Електричні машини і апарати)

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                     (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 60

самостійної роботи студента - 120

Освітній ступінь: магістр

 

28 год.

8 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

28 год.

6 год.

Самостійна робота

120 год.

166 год.

Індивідуальні завдання: год.

4 год.

0 год.

Вид контролю: екзамен

 

"Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теплові, гідравлічні та аеродинамічні розрахунки електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів»"