Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – вивчення студентами-електромеханіками основних способів та заходів підтримання тривалий час основних технічних характеристик, забезпечення безаварійної, надійної роботи електротехнічних пристроїв та, зокрема, електричних машин.

Завдання дисципліни – засвоєння загальних принципів випробування електроустановок, ознайомлення з апаратурою випробувань електротехнічних пристроїв та електричних машин, способів визначення    несправності електричних машин постійного та змінного струму, принципів розбирання, технології ремонту та складання різних вузлів та деталей електричних машин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: способи визначення несправності електричних машин постійного та змінного струму; принципи розбирання, технології ремонту та складання різних вузлів та деталей електричних машин; основні способи та заходи підтримання тривалий час основних технічних характеристик, забезпечення безаварійної, надійної роботи електротехнічних пристроїв;
вміти: самостійно визначати   несправності електричних машин постійного та змінного струму; здійснювати заходи підтримання тривалий час основних технічних характеристик, забезпечувати безаварійну, надійну роботу електротехнічних пристроїв та, зокрема, електричних машин; використовувати апаратуру випробувань електротехнічних пристроїв та електричних машин.

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електротехнічних пристроїв» і виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 7.092206 “Електричні машини та апарати” денної та заочної форм навчання /Укл.:  В.Д.Флора. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. - 13 с.

     

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –            4

Галузь знань

0507Електротехніка та електромеханіка”_______

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.050702 «Електромеханіка»

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне  спрямування):

6.05070201«Електричні машини і апарати»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

 

                            (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 144

7-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 48

самостійної роботи студента - 96

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

32 год.

8 год.

Практичні, семінарські

16 год.

4год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

96 год.

 132 год

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю: екзамен