Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – є ознайомлення студентів з сучасними методами проектування електричних машин та сучасними конструктивними формами їх виконання, навчання студентів основним заходам і засобам виконання розрахунків та розробки конструкції електричних машин.

Завдання дисципліни – ознайомлення студентів з сучасними методами проектування та розрахунку електричних машин; здобуття досвіду виконання основних розділів проекту електричних машин; набуття навичок користування нормативною, технічною, додатковою літературою; набуття навичок користування  обчислювальною технікою та виконання розрахунків  й   графічної частини проекту з урахуванням сучасних вимог.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: методи проектування й принципи конструювання електричних машин з урахуванням припустимих електромагнітних, теплових і механічних навантажень, обумовлених областю застосування, конструктивними особливостями й режимами роботи електричних машин;
вміти: самостійно застосовувати методики розрахунків для розв'язку поставленого завдання; обґрунтовувати прийняття технічних рішень при створенні електричних машин та трансформаторів; здійснювати пошук і аналізувати науково-технічну інформацію; використовувати нормативну  документацію з електричних машин; проектувати електричні машини й трансформатори  та  їх серії конкурентоспроможних на світовому ринку, з використанням сучасних засобів автоматизації проектування.

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до курсового проекту по проектуванню силових трансформаторів з дисципліни "Інженерне проектування еле­ктричних машин та трансформаторів" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати", 8.090603 " Електричні сис­теми електроспоживання " усіх форм навчання. /Укл.: С.Т. Яримбаш, І.М. Коцур, Т.П. Солодовнікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-38 с.
  2. Програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Інжене­рне проектування електричних машин та трансформаторів" та контро­льні завдання (розділ трансформатори) для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання /Укл.: І.М. Коцур, Т.П. Солодовнікова. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - 38 с.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –            6

Галузь знань

0507Електротехніка та електромеханіка”_______

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.050702 «Електромеханіка»

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне  спрямування):

8.05070201«Електричні машини і апарати»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

 

                            (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 216

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 60

самостійної роботи студента -102

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

36 год.

10 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

24 год.

10 год

Самостійна робота

102 год.

 142 год

Індивідуальні завдання:

Курсовий проект 54 год.

Вид контролю: екзамен