Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – є формування основ теоретичних та практичних знань в галузі автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем з застосуванням сучасної обчислювальної техніки та САПР.

Завдання дисципліни – є засвоєння   принципів   та особливостей сучасних методів автоматизованого проекту¬вання електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: методи та сучасні системи автоматизованого   проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем;
вміти: самостійно застосовувати методики розрахунків для розв'язку поставленого завдання; здійснювати проектно-конструкторську діяльність, виконувати   розрахунки, аналіз й проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем, конкурентоспроможних на світовому ринку, з використанням сучасних засобів автоматизації проектування.

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи  автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем"  для студентів спеціальності 6.050702 "Електричні машини і апарати" денної форми навчання (FreeCAD)/ Укл.   І.М. Коцур, О.О. Шлянін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 42 с.
  2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи  автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем"  для ст-дентів спеціальності 7.05070201 "Електричні машини і апарати" денної форми навчання (Kompas 3D)/ Укл.  Т.П.Солодовнікова, О.О. Шлянін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 40 с.
  3. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв та електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання  (Машини постійного струму)/ Укл.   І.М. Коцур, О.О. Шлянін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 58 с.
  4. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв та електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апа-рати" усіх форм навчання  (Синхронні машини)/ Укл.   І.М. Коцур, О.О. Шлянін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 58 с.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –            6

Галузь знань

0507Електротехніка та електромеханіка”_______

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.050702 «Електромеханіка»

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне  спрямування):

8.05070201«Електричні машини і апарати»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

 

                            (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 216

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 96

самостійної роботи студента -66

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

48 год.

8 год.

Практичні, семінарські

16

2

Лабораторні

32 год.

6 год

Самостійна робота

66 год.

 146 год

Індивідуальні завдання:

Курсовий проект 54 год.

Вид контролю: екзамен