Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – отримання студентами знань, які дозволяють самостійно виконувати роботу по визначенню параметрів надійності та діагностики прогнозування стану електрообладнання.

Завдання дисципліни – придбання навиків практичного використання методів розрахунку показників надійності, технічного прогнозування та діагностики електротехнічних пристроїв на стадіях проектування, виробництва, експлуатації та ремонту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основи теорії надійності діагностики обладнання; відомі математичні моделі надійності та діагностики; сучасні методики розрахунку параметрів надійності та проведення прогнозування стану електрообладнання;
вміти: визначати параметри надійності та діагностики прогнозування стану електрообладнання, прогнозувати та діагностувати електротехнічні пристрої на стадіях проектування, виробництва, експлуатації та ремонту.

Методичне забезпечення

  1. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Надійність і діагностика електрообладнання" для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050702 "Електричні машини та апарати" зі спеціалізацією "Електричні машини" / Укл.  Т. П. Солодовнікова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 90 с.
  2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Надійність і діагностика електрообладнання" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" денної форми навчання /Укл.: Т.П. Солодовнікова, С.О. Лапкіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 57 с.
  3. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Надійність і діагностика електрообладнання" для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання /Укл.: Метельський В.П., Д.О. Літвінов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 18 с.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4.5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА. Цикл  дисциплін самостійного вибору ВНЗ

Напрям підготовки

6.050702    Електромеханіка

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 162

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 7.125

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»

32 год.

8 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

16 год.

8 год.

Самостійна робота

114 год.

146 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: д.з.