Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - Формування у спеціалістів наукового підходу до електромагнітних процесів в електромеханічних системах при несиметричних режимах роботи та розрахунку параметрів електричних машин при несиметричних режимах роботи.

Завдання:  Дисципліна "Несиметричні режими роботи електромеханічних систем" призначена для професійної підготовки спеціалістів в їх практичній діяльності. Це обумовлено тим, що при експлуатації електричних машин несиметричні режими роботи виникають постійно.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: методи аналізу симетричних режимів; методи складання математичних моделей несиметричних режимів роботи електромеханічних систем; методи розрахунку струмів в обмотках електричних машин; методи аналізу конструктивно несиметричних електричних машин.
вміти: вибрати найбільш доцільний метод математичного опису процесів перетворювання енергії при розрахунку несиметричних режимів електричних машин;   скласти алгоритм та програму розрахунків несиметричних режимів на ЕОМ.

Методичне забезпечення

1     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Несиметричні режими роботи електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" денної та заочної форм навчання. / Укл. : Т. В. Попова, Т. П. Солодовнікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 60 с.
2     Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Несиметричні режими роботи електромеханічних систем" та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання. / Укл.: Т.В. Попова, Т.П. Солодовнікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 26с.
3     Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Несиметричні режими роботи електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати"  / Укл. Т.В. Попова.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. –   30 с.
4     Стандарт підприємства. Пояснювальна записка до курсових і дипломних проектів. Вимоги і правила оформлення : СТП 15-96. – [Чинний від 1996-11-28]. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1996. – 36 с.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

05.07 Електротехніка та електромеханіка (шифр і назва)

 

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.050702 електромеханіка

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.05070201, 8.05070201 «Електричні машини та апарати»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

5-й

6-й

Індивідуальне завдання «Розрахунок  несиметричного режиму роботи асинхронного двигуна»

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 198

9-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст,

магістр

32 год.

20 год.

Практичні, семінарські

- год.

- год.

Лабораторні

32 год.

14 год.

Самостійна робота

104 год.

164 год.

Індивідуальні завдання: 30 год.

Вид контролю: екзамен