Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - вивчення та засвоєння методів і особливостей розрахунку параметрів сталих режимів та перехідних процесів у трансформаторах з використанням ЕОМ.

Завдання:  Дисципліна "Спеціальний курс електричних машин" є однією з основних в теоретичній підготовці студентів напрямку "електромеханіка" 6.050702, вивчення якої необхідно для заключного етапу з електричних машин – виконання дипломного проекту, застосування одержаних знань в інженерній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: методи складання математичних моделей трансформаторів; методику використання сучасних ЕОМ для реалізації різних математичних моделей трансформаторів; методи розрахунку параметрів трансформаторів.
вміти: вибрати найбільш доцільний метод математичного опису процесів перетворювання енергії при розрахунку різних режимів трансформаторів; скласти алгоритм та програму розрахунків різних режимів на ЕОМ; провести розрахунок перехідних процесів і сталих режимів з використанням ЕОМ; знайти аналітичне рішення систем рівнянь, описуючих перехідні процеси в трансформаторах для ряду часткових випадків, провести аналіз результатів розрахунку.

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальний курс електричних машин" для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" денної та заочної форми навчання / Укл. : Т.В. Попова, Т.П. Солодовнікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 62 с.
  2. Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Спеціальний курс електричних машин" для студентів спеціальності 8. 092206 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання / Укл.: Т.В. Попова – Запоріжжя: ЗНТУ,  2010. –  30 с.
  3. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Спеціальний курс електричних машин" та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання / Укл.: Т.В. Попова – Запоріжжя: ЗНТУ,  2010. –  30 с.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

05.07 Електротехніка та електромеханіка (шифр і назва)

за вибором

 

Напрям підготовки

6.050702 електромеханіка

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання «Розрахунок напруги короткого замикання трансформатора методом потужностей»

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 144

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента - 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

24 год.

10 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

24 год.

10 год.

Самостійна робота

64 год.

122 год.

Індивідуальні завдання: 20 год.

Вид контролю: екзамен