Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - вивчення та засвоєння методів і особливостей розрахунків перехідних процесів і сталих режимів електричних машин з використанням ЕОМ, що виконуються з метою отримання результатів при проектуванні та оптимізації конструкції різних електричних машин.

Завдання: Дисципліна "Моделювання електромеханічних систем"  є одною з основних в теоретичній підготовці студентів напрямку "Електромеханіка"  6.050702. Її вивчення необхідно для заключного етапу з електричних машина – виконання дипломного проекту застосування знань в інженерній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: методи складання математичних моделей електричних машин; методику використання сучасних ЕОМ для реалізації різних математичних моделей електричних машин; методи розрахунку параметрів електричних машин.
вміти: вибрати найбільш доцільний метод математичного опису процесів перетворювання енергії при розрахунку різних режимів електричних машин; скласти алгоритм та програму розрахунків різних режимів на ЕОМ; провести розрахунок перехідних процесів і сталих режимів з використанням ЕОМ; знайти аналітичне рішення систем рівнянь, описуючих перехідні процеси в електричних машинах для ряду часткових випадків, провести аналіз результатів розрахунку.

Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" денної та заочної форми навчання.  Частина 1 /Укл.: Т.В. Попова, Т.П. Солодовнікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30с.
2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та розрахунково-графічних завдань  з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" денної та заочної форми навчання /Укл.: Т.В. Попова, Т.П. Солодовнікова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30 с.
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" денної та заочної форми навчання. Частина 2 / Укл.: Т.В. Попова, Т.П. Солодовнікова, О.О. Шлянін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30 с.
4. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Моделювання електромеханічних систем" та виконання контрольних завдань з дисципліни для студентів спеціальності 8.092206.01 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання / Укл. : Т. В. Попова, Т. П. Солодовнікова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 34 с.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7

Галузь знань

05.07 Електротехніка та електромеханіка (шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050702 електромеханіка

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання  «Розрахунок перехідного процесу асинхронного двигуна при пуску та зі збільшенням навантаження»

                                         (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 252

5-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 7,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.

8 год.

Практичні, семінарські

16 год.

 2 год.

Лабораторні

32 год.

8 год.

Самостійна робота

142 год.

234 год.

Індивідуальні завдання: 30 год.

Вид контролю: екзамен