Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Тягові електричні двигуни» є набуття студентами теоретичних та практичних знань, вивчення особливостей тягових електричних машин та їх характеристик

Завданням вивчення дисципліни «Тягові електричні двигуни» э пізнання будови та принципів дії різних типів тягових електричних машин; призначення та фізичних явищ, які протікають в тягових електричних машинах у різних режимах роботи; основних характеристик тягових електричних машин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

  1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

фахові компетентності:

  1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
  2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
  3. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Вибіркова

Модулів – 1

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

141 Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка

(Електричні машини і апарати)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___немає__

Семестр

Загальна кількість годин - 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

12 год.

2 год.

Самостійна робота

60 год.

74 год.

Індивідуальні завдання

6 год.

К.р.

Вид контролю: залік