Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - набуття студентами теоретичних та практичних знань, вивчення особливостей електричних машин спеціальних конструкцій та принципів дії, формування спеціальних знань майбутніх спеціалістів у галузі електричних машин.

Завдання дисципліни – пізнання будови та принципів дії різних електричних машин спеціальних конструкцій; призначення та фізичних явищ, які проходять в окремих вузлах та електричних машинах в різних режимах роботи; основних характеристик електричних машин спеціальних конструкцій та принципів дії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: будови, принципи  дії та основні характеристики електричних машин спеціальних конструкцій (електричні машини з магнітним підвішуванням роторів, кріогенні електричні машини, спеціальні генератори змінного струму, вентильні, ємнісні, уніполярні та інші електричні машини спеціальних конструкцій та принципів дії).
вміти: аналізувати процеси в електричних машинах спеціальних конструкцій методами, які застосовуються для цієї мети; вибирати електричні машини за їхніми характеристиками для конкретної мети; порівнювати різні електричні машини спеціальних конструкцій та принципів дії й вибирати ті, які найкраще підходять за конкретними умовами.

Методичне забезпечення

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Електричні машини" для студентів спеціальностей 8.092206.01 "Електричні денної, заочної та дистанційної форм навчання /Укл.: А.М. Андрієнко, І.В. Лєвєнков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 78с.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2,5

Галузь знань

0507Електротехніка та електромеханіка

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.050702 Електромеханіка

(шифр і назва)

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.05070201 Електричні машини і апарати.

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –

2014-й

2014-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

VIІІ-й

IХ-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 40

самостійної роботи студента - 50

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр з електромеханіки

 

20 год.

10 год.

Практичні, семінарські

 

 

Лабораторні

20год.

6 год.

Самостійна робота

50 год.

74 год.

Індивідуальні завдання:           год.

Вид контролю: екзамен