Ви є тут

Головна

Мета дисципліни -  набуття теоретичних та практичних знань, вивчення особливостей спеціальних трансформаторів та реакторів, їх характеристик та призначення, вивчення особливостей та характеристик електричних машин для автоматичних пристроїв та спеціальних призначень.

Завдання дисципліни – ознайомити студентів з характеристиками і можливостями спеціальних електричних машин, що пред’являються до них, з основами теорій та методами розрахунку основних характеристик; навчити грамотно і обґрунтовано вибирати той чи інший елемент і використовувати його в сучасних автоматичних системах.

У результаті вивчення курсу електричних машин студент повинен
знати: фізичні процеси що протікають в спеціальних електричних машинах, основні характеристики, особливості пуску в хід, регулювання частоти обертання, техніко-економічні і енергетичні показники,…..надійності роботи, передові методи технології, в спец електро-машинобудуванні, сучасний стан і перспективи розвитку в Україні.
вміти: вибирати типи спец. електромашин для різних систем автоматики, аналізувати фізичні процеси що протікають в спец електромашинах на основі основних рівнянь, схем заміщень, електричних і векторних діаграм.

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу "Спеціальні електричні машини" для студентів спеціальності 6.05070201 "Електричні машини і апарати" денної форми навчання 2011 р.
  2. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Спеціальні електричні машини" для студентів спеціальності 6.05070201 "Електричні машини і апарати" денної форми навчання 2011 р.
  3. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Спеціальні електричні машини", контрольні завдання та методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.05070201 "Електричні машини і апарати" заочної форми навчання 2011 р.

 

Модулі (блоки змістових модулів)

Найменування змістових модулів дисципліни

Розподіл навчального часу за елементами модулю (видами занять), години

  № ЛР

Обсяг навантаження студента

  

 Л

     ЛР

   СРС

 

години

кредити

                        Блоки змістових модулів, що виносяться на перший модульний контроль

1. Постійні магніти  та електричні підвіси для електричних машин

Вступ (предмет, задачі та зміст дисципліни)

 

     1

 

   

 

    1

 

 

 

 

 

 

       21

 

 

 

 

 

    0,58

Постійні магніти в електричних машинах

 

     2

 

 

    3

 

Електромагнітні, магнітні та електростатичні підвіси в електричних машинах

 

     4

 

    2

 

    8

 

   № 1

2. Спеціальні силові електромагнітні генератори та електричні машини спеціальних виконань

Спеціальні силові електромагнітні генератори змінного струму

 

 

     4

 

 

    4

 

 

   10

 

 

    № 2

 

 

 

 

      24

 

 

 

 

      0,67

Електричні машини спеціальних виконань

 

    3

 

 

    3

 

                        Термін проведення 1-го підсумкового модульного контролю – 9 тиждень

                         Блоки змістових модулів, що виносяться на другий модульний контроль

3. Спеціальні типи електричних машин та трансформаторів

Спеціальні типи електричних машин

 

    3

 

    6

 

    10

 

    № 3

 

 

 

 

        35

 

 

 

 

      0,97

Трансформатори-вимикачі та плавно регульовані

 

     3

 

 

     3

 

Багатофункціональні трансформатори для джерел вторинного живлення

 

     4

 

 

     6

 

                        Термін проведення 2-го підсумкового модульного контролю – 18 тиждень

Загальна кількість

 

 

    24

 

    12

 

    44

 

 

        80

 

      2,22