Ви є тут

Головна

Мета. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів  навичок самостійної проектувальної та дослідницької роботи, що передбачає досконале володіння теорією та технікою моделювання різноманітних складних електромеханічних систем. Дисципліна «Основи математичного моделювання складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів» орієнтує студентів на використання сучасного прикладного програмного забезпечення при розв’язанні різноманітних науково-технічних задач.

Завдання – формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у майбутніх фахівців з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки відповідно до поставленої мети.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

- здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;

- здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел;

- здатність здійснювати постановку системних задач досліджень з викорис- танням технології структурного передбачення і методології інноваційного синтезу для довільних класів електромеханічних об’єктів.

  фахові компетентності:

- здатність розробляти фізичні, математичні та інформаційні моделі
досліджуваних електричних машин, електромеханічних об’єктів, систем, фізичних процесів і явищ у професійній сфері, розробляти методики та організовувати проведення експериментів з аналізом результатів;

- здатність використовувати сучасні програмні продукти для моделювання та розв’язання задач розрахунку електромагнітних і теплових полів електричних машин і апаратів;

- здатність використовувати програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання, автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.

Очікувані програмні результати навчання: студент має оволодіти основними сучасними     методами математичного моделювання, знати сфери їх застосування, знати сучасні інструментальні (програмні) засоби їх реалізації.

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

14 Електрична інженерія

 

вибіркова

 

Модулів – 2

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)

141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Електрични машини і  апарати

Рік підготовки:

Змістових модулів –6

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

                                    

Семестр

Загальна кількість годин - 180

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 60

самостійної роботи студента - 120

Освітній ступінь: магістр

 

36 год.

14 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

24 год.

14 год.

Самостійна робота

120 год.

152 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: екзамен

 

"Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи математичного моделювання складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів»"

"Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Основи математичного моделювання складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів»»"