Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – навчити користатися найпростішими методами обчислень з використанням сучасних інформаційних технологій. Найбільш придатною для цієї мети є одна із самих потужних і ефективних математичних систем - MathCAD, що займає особливе місце серед безлічі таких систем (Matlab, Maple, Mathematica і ін).

Завдання дисципліни – засвоєння методів проведення розрахунків за допомогою CAD-програм; побудови двох - і тривимірних графіків функцій; виконання операцій з векторами і матрицями, виконання обчислень у символьному режимі, рішення рівнянь і систем рівнянь різними методами, символьне рішення систем рівнянь; обчислень з одиницями вимірювання; оволодіння навичками програмування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: інтерфейс користувача, основні функції, оператори та засоби математичного пакету MathCAD для програмування лінійних, розгалужених та циклічних алгоритмів, а також можливості зі складання, реалізації та виконання алгоритмів розв’язування типових математичних задач та спеціальних задач фізики, електромеханіки та електротехніки аналітичним та чисельним способами.
вміти: складати, тестувати та виконувати MathCAD-документи з розв’язування типових задач математики,  фізики, електромеханіки, електротехніки і аналітичним та чисельним способами.

Методичне забезпечення

  1. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом".
  2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів спеціальності 6.050702 "Електричні машини та апарати" денної форми навчання /Укл.: Т.П. Солодовнікова, О.О. Шлянін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 46 с.
  3. Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів спеціальності 6.050702 "Електричні машини та апарати" денної форми навчання /Укл.: Т.П. Солодовнікова, О.О. Шлянін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 20014. - 38 с.
  4. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань та лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування за фахом" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання /Укл.: Т.П. Солодовнікова, О.О. Шлянін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 58 с.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 6

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА. Цикл  дисциплін

самостійного вибору ВНЗ

Напрям підготовки

6.050702

Електромеханіка

Модулів – 4

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.05070201 "Електричні

машини і апарати"

Рік підготовки:

Змістових модулів – 7

1-й, 2-й

1-й, 2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 216

2-й, 3-й

2-й, 3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента – 9.75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»

32 год.

4 год.

Практичні, семінарські

 -

 -

Лабораторні

48 год.

10 год.

Самостійна робота

136 год.

202 год.

Індивідуальні завдання:

-

Вид контролю:

екзамен, залік