Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - отримання студентами знань з ізоляції установок високої напруги, вивчення ізоляційних конструкцій електроустановок, грозових й внутрішніх перенапруг та їх обмеження, координації ізоляції електрообладнання та її дослідження.

Завдання дисципліни – навчити студентів володіти практичними навичками роботи в установках з високою напругою, володіти умінням розрахунку перенапруг в ізоляції електрообладнання, вивчити засоби захисту обладнання від грозових і комутаційних перенапруг, вміти їх використовувати на виробництві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: термінологію та поняття, які застосовуються при роботі з ізоляцією при високих напругах, конструкцію електроустановок високої напруги, види ізоляції, ізоляційні матеріали, методи контролю та випробування ізоляції.
вміти: вимірювати опір ізоляції електроустановок високої напруги, проводити контроль якості внутрішньої ізоляції по куту діелектричних втрат.

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Ізоляція установок високої напруги" для студентів спеціальності 7.092206 "Електричні машини та апарати" /Укл.:  Д. О. Літвінов., Т. Є. Дівчук. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. -  38 с.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань

05.07 Електротехніка та електромеханіка

(шифр і назва)

За вибором

 

Напрям підготовки

6.050702

Електромеханіка

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

6.05070201

Електричні машини

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –4

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

«Розробка конструкції

головної ізоляції

трансформатора

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

9-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

з електромеханіки

 32 год.

 6 год.

Практичні, семінарські

 -

 -

Лабораторні

32 год.

 4 год.

Самостійна робота

116 год.

170 год.

Індивідуальні завдання: 11 год.

Вид контролю: залік