Ви є тут

Головна

Мета дисципліни -  отримання знаннь з основ електроенергетики, з погляду представлення її у вигляді схеми з окремих блоків (елементів), де здійснюється безперервний процес виробництва, передачі та розподілу електричної й теплової енергії.

Завдання дисципліни –  забезпечення студентів знаннями про енергосистему в цілому, функції, властивості та параметри електрообладнання для різних типів електростанцій, захист електротехнічного обладнання при анормальних умовах його роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: методику визначення якості ізоляції, розподілу напруги уздовж гірлянди підвісних лінійних ізоляторів, вимірювання часткових розрядів в ізоляції електрообладнання; конструкцію та принципи дії захисник розрядників, трансформаторів струму та напруги, апаратів для замикання і розмикання електричних кіл високої напруги та їх область застосування;
вміти: визначати якість ізоляції по tg δ за допомогою моста змінного струму, визначати розподіл напруги уздовж гірлянди підвісних лінійних ізоляторів, вимірювати часткові розрядив ізоляції електрообладнання, застосовувати  захисні розрядники, трансформатори струму та напруги, апаратів для замикання та розмикання електричних кіл високої напруги, вимикачів високої напруги.

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електроенергетики" для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати"./ Укл.: З.І.Дударенко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 27 с.
  2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи електроенергетики" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" денної форми навчання / Укл.: З.І.Дударенко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
  3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи електроенергетики" та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання./ Укл.: З.І.Дударенко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 45 с.

Блоки змістових модулів

Короткий зміст модулів

Розподіл навчального часу за видами занять, годин

Самостійна робота студента, годин

Обсяг навантаження студента

Лекції

Лаб.роб., №/год.

Практ.зан., №/год.

Консуль-тації

СРВ

СРС

Години

Кредити

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Блоки змістових модулів, що виносяться на 1-ий модульний контроль

1.Електрич-на частина станцій та підстанцій

1.1.Загальні відомості.

Електрообладнання електричних схем. Струми к.з.

 

4

 

4

 

2

 

 

 

3

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

1.5

1.2.Схеми електричних з’єднань станцій та підстанцій.

 

4

 

4

 

2

 

-

 

-

2.Проекту-вання електричної частини станції та підстанції

2.1. Проектування електричної частини станції

 

4

 

4

 

2

 

 

2

 

-

 

-

2.2. Проектування електричної частини під-станції

 

4

 

4

 

2

 

-

 

-

Змістовий модуль, що виноситься на сам. роб.

Додаток 1.Системи вимірювання, контролю, сигналізації та управління

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2

 

2

 

0.12

Взагалі за 1-ий підсумковий модуль

16

16

8

5

-

2

47

1.5

Термін проведення 1-го підсумкового модульного контролю - ___7(8)_тиждень семестру

Блоки змістових модулів, що виносяться на 2-ий модульний контроль

3.Релейний захист

3.1.Типи релейного захисту

4

4

2

 

2

-

-

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

1.5

3.2.Поздовжній диференціальний захист електричних машин

 

4

 

4

 

2

 

-

 

-

4.Енерге-тичні системи.

4.1.Навантаження енергосистем

4

4

2

 

2

-

-

4.2.Захист електричних пристроїв

 

4

 

4

 

2

 

-

 

-

Змістовий модуль, що виноситься на сам. роб.

Додаток 2. Пошкодження та анормальні режими роботи трансформаторів та СГ

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

2

 

2

 

0.12

Взагалі за 2-ий підсумковий модуль

16

16

8

4

-

2

46

1.5

Термін проведення 2-го підсумкового модульного контролю - _15(16)_тиждень семестру

УСЬОГО

32

32

16

9

-

4

93

3