Ви є тут

Головна

Мета дисципліни -  отримання студентами знань по організації та технології виробництва електричних машин, вивчення основних технологічних процесів складання обертових електричних машин змінного та постійного струму.

Завдання дисципліни – засвоєння методів у організації виробництва електричних машин та підготовки комплексу технологічних процесів з питань загальної технології виробництва сучасних електричних машин, методів проектування технологічних процесів, виробничих дільниць та технологічного обладнання, методів контролю якості виробництва та видів випробувань електричних машин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:  організацію виробництва електричних машин, основні технологічні процеси складання та розбирання електричних машин, характеристики матеріалів, які використовуються при складанні електричних машин, методи випробувань;
вміти: розробляти маршрутні карти основних технологічних процесів складання електричних машин, розраховувати розміри виробничих дільниць, необхідну кількість робітників та обладнання для конкретного технологічного процесу.

Методичне забезпечення

  1. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Технологія електромашинобудування".
  2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія електромашинобудування" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини і апарати" усіх форм навчання /Укл.: А.Р. Лучко, Д.О. Літвінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 44 с.
  3. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Технологія електромашинобудування" для студентів спеціальності   8.092206 "Електричні машини і апарати" заочної форми навчання/Укл.: Метельський В.П., Д.О. Літвінов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 23 с.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4.5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА. Цикл  дисциплін

самостійного вибору ВНЗ

Напрям підготовки

6.050702

Електромеханіка

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.05070201 "Електричні

машини і апарати"

Рік підготовки:

Змістових модулів – 12

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 162

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 6.125

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»

32 год.

8 год.

Практичні, семінарські

 -

 -

Лабораторні

32 год.

8 год.

Самостійна робота

98 год.

146 год.

Індивідуальні завдання:

-

Вид контролю: екзамен