Ви є тут

Головна

Мета дисципліни -  опанування знаннями з основ електромеханіки, з погляду представлення її у вигляді окремих блоків (елементів), де здійснюється процес виробництва, перетворення  та використання електричної й механічної енергії за допомогою електромеханічних перетворювачів (електричних машин).

Завдання дисципліни – забезпечення студентів знаннями конструкції та роботи електромеханічних перетворювачів, перетворення енергії в електричних машинах в усталених та перехідних режимах, створення математичних моделей узагальнених електричних машин.

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи електромеханіки" для студентів спеціальності 6.050702 "Електричні машини і апарати" усіх форм навчання./ Укл.: І.М. Коцур, Д.О. Літвінов - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 50 с.
  2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи електромеханіки" та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання./ Укл.: І.М.Коцур. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 25 с.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –4

Галузь знань

05.07Електротехніка та електромеханіка

(шифр і назва)

 За вибором

 

Напрям підготовки

6.050702 Електромеханіка

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.05070201 Електричні машини і апарати

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 144

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр з електромеханіки

16 год.

6 год.

Практичні, семінарські

- год.

- год.

Лабораторні

16 год.

4 год.

Самостійна робота

112 год.

134 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: екзамен