Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – знайомство студентів з основними питаннями історичного розвитку електротехніки, електроенергетики та електромеханіки в Україні та інших країнах; фізичними процесами, що проходять в електричних машинах та їх частинах; призначенням, принципом дії та конструкціями основних видів електричних машин.

Завдання дисципліни – показати значення спеціальності "Електричні машини" в сучасній електротехніці, економічних та екологічних проблемах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: призначення, особливості конструкцій, принципи дії основних видів електричних машин; явища, що мають місце в електричних машинах; історією розвитку  університету, його структуру та основні види діяльності; місце та роль спеціальності "Електричні машини" в сучасній техніці.
вміти: розрізняти електричні машини за принципами дії та конструкцією; класифікувати електричні прилади; вміти самостійно навчатися, працювати з підручниками та науково-технічною літературою.

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія електромеханіки" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" денної  та заочної форми навчання / Укл.: О.М.Андрієнко, Т. Є. Дівчук. - Запоріжжя: ЗНТУ, 20013р
  2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи електроенергетики" та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини та апарати" денної та заочної форми навчання./ Укл.: О.М.Андрієнко, Т. Є. Дівчук. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 1

Галузь знань

05.07 Електротехніка та електромеханіка

(шифр і назва)

За вибором

 

Напрям підготовки

6.050702 Електромеханіка

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.05070201 Електричні машини і апарати

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 36

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр з електромеханіки.

 год.16

 год.4

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

20 год.

32 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік